CELE SDG’s

Jako Grupa PGE podejmujemy działania w każdym z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (tzw. SDG’s).

W nowej strategii Grupy PGE wskazaliśmy cztery z nich, których realizację nasza firma wspiera w sposób szczególny. Są to:

 • Cel 7. Czysta i dostępna energia;
 • Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności;
 • Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu.

Przykłady działań:

Cel 7. Czysta i dostępna energia

 1. Program Offshore
 2. Program PV
 3. pozostałe inwestycje w OZE (m.in. w lądowe farmy wiatrowe)

Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 1. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym
 2. Gospodarka wodna
 3. Programy edukacyjne dla dzieci

Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności

 1. Jakość powietrza
 2. Sprawiedliwa Transformacja Bełchatowa i Turowa
 3. Wsparcie kultury wysokiej

Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu

 1. Inwestycje ku neutralności klimatycznej
 2. Modernizacja aktywów konwencjonalnych
 3. Rekultywacja

Opisy działań:

Cel 7. Czysta i dostępna energia

Długoterminową aspiracją strategiczną Grupy PGE jest neutralność klimatyczna oraz zapewnianie klientom PGE 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych do 2050 roku. Źródła odnawialne są kluczowym elementem transformacji energetycznej, prowadzącym do zmniejszania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Grupa PGE realizuje Program Budowy Morskich Farm Wiatrowych (MFW), zwany też programem offshore. Do 2030 roku wybudujemy 2,5 GW morskich farm w ramach strategicznego partnerstwa z globalnym liderem branży – duńską firmą Ørsted. Budowa farm Baltica 2 i Baltica 3 będzie stanowić początek rozwoju Grupy PGE w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Po 2030 roku ma zostać przekazana do eksploatacji kolejna morska farma – Baltica 1 o mocy 0,9 GW. Biorąc pod uwagę skalę planowanych inwestycji, planujemy zbudować zdolności do samodzielnej eksploatacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

Prowadzimy program rozwoju instalacji fotowoltaicznych Grupy PGE, którego strategicznym celem jest osiągnięcie do 2030 roku 3 GW mocy z energii słonecznej oraz zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. W roku 2020 PGE Energia Odnawialna uruchomiła cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne: PV Lesko, PV Bliskowice, PV Lutol 1 i PV Lutol 2.

W ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych w Grupie PGE, na terenie Elektrowni Bełchatów trwają przygotowania do realizacji pierwszego etapu budowy farm fotowoltaicznych. Docelowo, do końca 2025 roku, wybudujemy na obszarze Bełchatowa instalacje o łącznej mocy 600 MW.

W II kwartale 2020 roku zakończyliśmy projekt budowy dwóch lądowych farm wiatrowych (Karnice II i Rybice/Starza) o łącznej mocy znamionowej 97 MW. Wygrana aukcja OZE zapewniła stabilność przychodów instalacji oraz jej opłacalność ekonomiczną. Wiatraki wchodzące w skład projektu zlokalizowane są w województwie zachodniopomorskim.

PGE nabyła leżącą w województwie łódzkim istniejącą Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej moc 36 MW. Składa się z dwunastu, trzy megawatowych turbin. Wydajność farmy sięga blisko 32 proc., a roczna produkcja wynosi blisko 100 GWh.

Projektem wspierającym rozwój odnawianych źródeł energii było uruchomienie pierwszego w Polsce magazynu energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla w Rzepedzi, w województwie podkarpackim. Instalacja zaprojektowana została w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Kontenerowy, stacjonarny magazyn energii powstał w ramach projektu innowacyjnych usług sieciowych.

Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności

Pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza ma rozwój ciepłownictwa systemowego, dlatego PGE przywiązuje do tego szczególną wagę. Ciepło płynące z sieci miejskich jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania smogu, który – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym – jest problemem wielu polskich miast. Badania wskazują, że w zależności od lokalizacji, jednym z głównych źródeł smogu jest indywidualne ogrzewanie budynków paliwami o niskiej jakości. Ciepło do ogrzewania zamiast w domowych piecach powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach wyposażonych w wydajne systemy odazotowania, odsiarczania i filtrowania pyłów. Dodatkowo w procesie skojarzenia produkowana jest energia elektryczna, co sprawia, że energia zawarta w paliwie jest efektywniej przetwarzana i wykorzystywana.

W naszych działaniach wielką wagę przywiązujemy do współpracy z lokalnymi władzami, wspólnie mierząc się z problemem smogu dla poprawy jakości życia mieszkańców.

PGE jest największym wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło systemowe do około 2 milionów klientów w dużych miastach takich, jak: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i podwrocławskich Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. W tych miastach ciepło dostarczane jest do odbiorców siecią ciepłowniczą o łącznej długości 640 kilometrów.

Do 2023 roku Grupa PGE planuje zarządzać sieciami w 2/3 lokalizacji naszych elektrociepłowni. W segmencie Ciepłownictwo, przeprowadzimy transformację źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym (do 2030 roku ich udział ma stanowić powyżej 70 proc. w produkcji ciepła), a jednocześnie będziemy promować przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła lub ich wymianę na przyjazne dla środowiska. Do 2030 roku wymienimy ponad 100 tysięcy źródeł ciepła w ciepłownictwie indywidualnym

Czytaj więcej

Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie niesie za sobą planowana transformacja dlatego już dziś przygotowujemy się do wypełnienia luki po energetyce konwencjonalnej. Zaplanowane projekty związane z pierwszym etapem transformacji Bełchatowa wyniosą blisko 5 mld zł.

Obecnie najistotniejszym wyzwaniem w obszarze HR jest przygotowanie pracowników do procesu zrównoważonej transformacji. Jest to kluczowy cel nowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, do opracowania której zostały zaproszone spółki Grupy PGE. Powołany został zespół roboczy, który po przygotowaniu wniosków, wynikających ze szczegółowej analizy strategii biznesowej, opracuje rozwiązania odpowiadające na wyzwania poszczególnych segmentów działalności Grupy.

Jesteśmy partnerem społeczności lokalnych, wsłuchujemy się w ich potrzeby i uwzględniamy je w planach związanych ze zrównoważoną transformacją. Dbamy o to, aby przedsiębiorcy oraz pracownicy branży energetycznej, jak również mieszkańcy regionów węglowych byli częścią całego procesu transformacji i aktywnie w nim uczestniczyli.

Dążymy do tego, aby sprawiedliwa transformacja była prowadzona zgodnie z dobrymi praktykami zarządzania zmianą, które kładą nacisk na koordynację, długookresowe planowanie oraz wielopłaszczyznową współpracę partnerów społecznych, biznesowych, samorządów i rządu. PGE przygotowała koncepcję transformacji, która w sposób komplementarny prezentuje plan projektów inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem i harmonogramem. Realizacja tego ambitnego planu jest uzależniona od zaangażowania wielu podmiotów, również na szczeblu całego kraju – przekracza bowiem wyłącznie możliwości Grupy PGE.

Są to między innymi projekty takie jak:

 • instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie
 • trzy projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW
 • farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW
 • magazyny energii o mocy do 300 MW
 • utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych
 • centrum rozwoju kompetencji – program dedykowany dla pracowników elektrowni i kopalni, którzy nie będą mogli dokończyć pracy w kompleksie z uwagi na wiek i nieosiągnięcie wieku emerytalnego przed wyłączeniem kompleksu

Sprawiedliwa transformacja – region Bełchatów 2050

Koncepcja sprawiedliwej transformacji zakłada przekształcenie regionu Bełchatowa, którego lokalna gospodarka oparta jest na wydobyciu oraz energetyce konwencjonalnej w zagłębie produkcji energii ze źródeł zero i niskoemisyjnych. W ten sposób region ten pozostanie ważnym ośrodkiem na mapie energetycznej Polski. By w pełni odpowiedzialnie przeprowadzić wielopłaszczyznowy proces transformacji będą pozyskiwane środki pomocowe, gdyż skala przedsięwzięć przewyższa możliwości finansowe polskich spółek.

Obecnie po stronie PGE trwają także prace zespołu roboczego ds. programu transformacji kompleksu Turów nad spójną i kompletną koncepcją działania w obszarze transformacji oddziałów kopalni i elektrowni Turów. Wśród projektów możliwych do zaimplementowania rozważa się następujące inwestycje:

 • Budowę farm fotowoltaicznych o mocy ~ 100 MW
 • Budowę farm wiatrowych o mocy do 150 MW
 • Budowę magazynu energii
 • Budowę nowej elektrociepłowni na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Bogatyni
Czytaj więcej

Wsparcie polskiej kultury wysokiej to ważny element zaangażowania PGE w promocję polskiej muzyki i pielęgnację polskich tradycji. Grupa PGE, wspierając 13 filharmonii w całej Polsce, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mecenasów kultury wysokiej w kraju. PGE wspiera Filharmonię Narodową w Warszawie a od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, objęła mecenatem Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda, Filharmonię Podkarpacką im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię Gorzowską – Centrum Edukacji Artystycznej, Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach, Operę Novą w Bydgoszczy oraz Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Natomiast, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wspiera Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera. To między innymi dzięki mecenatowi PGE, filharmonie mogą realizować koncerty na najwyższym poziomie i gościć najwybitniejszych artystów.

Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Jednym z czynników wpływających na osiągniecie przez Grupę PGE neutralności klimatycznej do 2050 roku jest wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej (GOZ) we wszystkich obszarach działalności.

PGE postępuje zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, szukając możliwie najszerszego zastosowania dla wytwarzanych ubocznych produktów spalania. Zamykanie obiegu surowców i zwiększanie stopnia ich wykorzystania jest istotnym procesem w Grupie PGE z uwagi na rosnąca wagę, efektywnego wykorzystywania zasobów, ograniczenie wytworzenia odpadów na rzecz produktów ubocznych i minimalizację oddziaływania na środowisko.

Uboczne produkty spalania (UPS) są efektem produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wytwórczych, wykorzystujących paliwa kopalne. Gospodarowanie ubocznymi produktami spalania (UPS) w Grupie PGE, w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ), prowadzi do wykorzystywania odpadów jako pełnowartościowych substancji zagospodarowanych w innych gałęziach gospodarki (przemysł cementowy, budownictwo, drogownictwo, górnictwo), a w konsekwencji do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów końcowych. W samym roku 2020 w elektrowniach i elektrociepłowniach należących do Grupy PGE zostało wytworzonych podczas produkcji energii elektrycznej i ciepła sumarycznie 4,33 mln ton wartościowych produktów handlowych, w tym popioły, żużle, i gips z instalacji odsiarczania spalin.

W związku z zastosowaniem wapniowych metod odsiarczania spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach należących do Grupy PGE wytwarzany jest gips syntetyczny, który okazuje się być dobrym substytutem gipsu naturalnego, a większość składników substancji (99%) to związki identyczne z substancjami mineralnymi pochodzenia naturalnego. Tylko w roku 2020 wytworzonych zostało w elektrowniach i elektrociepłowniach 2,43 mln ton gipsu z instalacji odsiarczania spalin.

Uboczne produkty spalania znalazły również zastosowanie w rekultywacji oraz makroniwelacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, przywracając wielu terenom dawne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Znajdują one również szerokie zastosowanie w górnictwie do zabezpieczania wyrobisk.

Uboczne produkty spalania Gospodarce Obiegu Zamkniętego

Zadania w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) są planowane w ramach spółek dedykowanych do wsparcia i realizacji działań w zakresie gospodarowania odpadami i ubocznymi produktami spalania – PGE Ekoserwis sp. z o.o. oraz Epore sp. z.o.o.

W Gospodarkę Obiegu Zamkniętego wpisują się również Instalacje Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii. Są one niezbędnym elementem zrównoważonej gospodarki z uwagi na ograniczenie odpadów

podlegających składowaniu i przeznaczaniu ich do termicznego przekształcenia w ramach procesu odzysku na energię elektryczną i ciepło.

Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie znajduje się na terenie istniejącej elektrociepłowni, w bezpośrednim sąsiedztwie bazy przeładunkowej oraz sortowni i kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Pozwala to na kontrolowany i bezpieczny sposób odzyskiwania energii z odpadów komunalnych, produkując przy tym energię elektryczną i ciepło. Zastosowana tutaj technologia jest bezpieczna dla środowiska, nowoczesna i sprawdzona w ponad 300 miastach na świecie. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów, ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. Jest to też kluczowy krok do całkowitego wyeliminowania składowania odpadów w regionie.

Dwie nowe inwestycje, które będą realizowane przez spółkę PGE Energia Ciepła to:

 • II nitka w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii w lokalizacji Rzeszów
 • Instalacja Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii na terenie Elektrowni Bełchatów.

Oba projekty są obecnie w fazie przygotowania do realizacji, a ich uruchomienie planujemy w latach 2023-2024.

W spółkach Grupy PGE przykładem stosowania gospodarki obiegu zamkniętego jest także prowadzona gospodarka olejowa. Olej, niezbędny do prawidłowej pracy hydrozespołów i turbozespołów, poddawany jest na bieżąco oczyszczaniu i uzdatnianiu do ponownej pracy. Stosowane są systemy służące minimalizacji zużycia oleju i jego ponownemu wykorzystaniu (m.in. systemy filtracji i wychwytu oparów oleju, szczelne misy olejowe czy separatory i odolejacze).

Czytaj więcej

Jesteśmy świadomi i aktywnie działamy na rzecz poszanowania ograniczonych zasobów wody. W swojej działalności korzystamy z wody w sposób odpowiedzialny dla całego ekosystemu.

W Grupie PGE na bieżąco prowadzimy monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków, zgodnie z udzielonymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie. Na potrzeby technologiczne wykorzystywana jest przede wszystkim woda z ujęć wód powierzchniowych, która jest następnie poddawana procesom oczyszczania i uzdatniania. Wyjątkiem jest Elektrociepłownia Szczecin wykorzystująca wody morskie wewnętrzne. W celu ograniczenia ilości zużycia wody surowej stosowane są w większości obiegi zamknięte, a wykorzystaną wodę technologiczną oraz ścieki wprowadza się do innych procesów produkcyjnych. Ścieki powstałe w wyniku działalności produkcyjnej elektrowni i elektrociepłowni poddawane są procesowi oczyszczania, w tym oczyszczaniu wielostopniowemu, a następnie odprowadzane są do wód powierzchniowych lub przekazywane do przedsiębiorstw komunalnych.

W zależności od uwarunkowań środowiskowych oddziały posiadają odpowiednie technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zapewniające spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych. Dostosowanie do wymagań konkluzji BAT to również ograniczanie emisji do wody z instalacji oczyszczania spalin, powstających w procesie produkcji energii elektrycznej. W tym zakresie przeprowadzane są modernizacje, i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

W przypadku spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na szczególna uwagę zasługuje realizowana rozbudowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w Elektrowni Turów. Inwestycja ta to działanie mające na celu poprawę środowiska naturalnego w otoczeniu Kompleksu Turów i zapewni dostosowanie Elektrowni Turów do przyszłych unijnych i krajowych wymagań środowiskowych. Planowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych oparta będzie o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe – mikrofiltrację i odwróconą osmozę. Sprawność odwróconej osmozy wynosi ok. 96-98 proc., co oznacza, że ponad 96 proc. wszystkich zanieczyszczeń zostanie w tym procesie zatrzymanych. Będzie to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie tego rodzaju technik w obszarze oczyszczania ścieków.

W PGE Energia Ciepła do produkcji wody technologicznej wykorzystywane są zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne. W kilku zakładach wykorzystywana jest również woda z miejskich sieci wodociągowych. W zależności od wielkości zakładu, źródła i składu wody surowej stosuje się różne techniki przygotowania wody, takie jak: dekarbonizacja wapnem, filtracja, wymiana jonowa, ultrafiltracja, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja. W każdym przypadku kompletny ciąg przygotowania wody składa się z kombinacji kilku z wymienionych powyżej technik.

Bardzo wiele strumieni ścieków powstających w trakcie przygotowania wody zawracanych jest do procesu. Przykładem takiego działania jest ponowne wykorzystanie popłuczyn z filtrów, wód odzyskanych z osadów podekarbonizacyjnych, koncentratów z procesów odwróconej osmozy lub elektrodializy, czy zregenerowanych solanek z procesu zmiękczania. Ścieki powstające w innych instalacjach, o ile pozwala na to ich skład, również zawracane są do procesu. Przykładem takiego działania jest:

 • zawracanie tzw. ścieków gorących jako źródła do procesu przygotowania wody,
 • częste wykorzystywanie wód opadowych lub drenażowych do produkcji wody,
 • zawracanie do procesu odsiarczania oczyszczonych ścieków z procesu odsiarczania, o ile pozwala na to ich skład wprost zależny od jakości spalanego węgla,
 • wykorzystywanie części ścieków socjalno-bytowych, po ich oczyszczeniu, jako źródła wody do uzupełniania zamkniętego
 • układ chłodzenia (EC Kraków). Trwają prace nad wykorzystaniem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni miejskiej jako źródła wody procesowej,
 • wykorzystywanie ścieków jako źródła wody do układów wody gospodarczej lub do uzupełniania układów odpopielania i odżużlania

Schemat cyklu obiegu wody w procesach produkcji energii elektrycznej i ciepła w Grupie PGE

W spółkach Grupy PGE, które nie prowadzą procesów produkcyjnych, woda zużywana jest tylko do bieżących potrzeb administracyjnych.

Czytaj więcej

Bardzo ważne jest dla nas budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych oraz przekazywanie im wiedzy o tym, jak powstaje ciepło i skąd bierze się prąd. We wrześniu 2020 roku wystartował nowy projekt edukacyjny dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych „Przygody Kota Ciepłosława”, przygotowany przez spółkę PGE Energia Ciepła. Patronat honorowy nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej. W ramach programu zostało przygotowanych 5 scenariuszy lekcji, 3 gry edukacyjne, 20 zadań warsztatowych online oraz 5 filmów animowanych. Dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie został przygotowany konkurs na stworzenie komiksu o przygodach Kota Ciepłosława w tematyce związanej z ciepłem.

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku realizowana była wśród młodszych dzieci akcja edukacyjna „Bezpieczna energia”, prowadzona przez pracowników PGE Dystrybucja. Działanie to ma już wieloletnią tradycję i przyjmuje różne formy w poszczególnych oddziałach spółki. Ma jednak jeden cel: edukowanie na temat bezpiecznego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej. Dzieci odwiedzają jednostki terenowe i poznają pracę energetyków w różnych jej obszarach, dyspozycję mocy, czy pogotowie energetyczne. Czasami to energetycy wizytują szkoły i przedszkola i opowiadają dzieciom, skąd się bierze prąd, jakie są jego źródła, jak bezpiecznie użytkować energię elektryczną oraz jak zachować się w pobliżu urządzeń energetycznych. Dzięki spotkaniom dzieci dowiadują się, jaki jest numer pogotowia energetycznego i kiedy należy je wzywać.

Energetycy z PGE Dystrybucja organizują „Bezpieczne lekcje” od ponad kilkunastu lat. Dla młodszych dzieci szczególną atrakcję stanowi możliwość przymierzenia elementów stroju elektromontera oraz oględziny samochodu pogotowia energetycznego. „Lekcje” są nie tylko okazją do zapoznania się z tajnikami pracy energetyków, ale też do przekazania sporej dawki wiedzy, a przy okazji zabawy i udziału w quizach z nagrodami. Często spotkania prowadzone są wspólnie z policją, strażą miejską czy strażakami, aby w ten sposób rozszerzać zakres profilaktyki bezpieczeństwa o inne obszary.

Czytaj więcej

Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu

Inwestycje Grupy PGE skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej. Grupa nie będzie dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe (zarówno wytwarzanie, jak i wydobycie), a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 roku. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą ok. 75 mld PLN, z czego ok. 50 proc. przypadnie na rozwój odnawialnych źródeł energii (morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne). Kolejnym istotnym obszarem wydatków inwestycyjnych będzie działalność regulowana obejmująca infrastrukturę sieciową i niskoemisyjne źródła kogeneracyjne.

Inwestycje Grupy PGE do 2050 roku

W 2020 roku portfel OZE został powiększony o blisko 140 MW, głównie o aktywa wiatrowe, ale też o cztery, jednomegawatowe instalacje fotowoltaiczne w województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. Łącznie Grupa PGE posiada już ponad 1,1 GW mocy zainstalowanej w OZE, z czego blisko 700 MW pochodzi z farm wiatrowych. Realizacja projektów OZE przyczyni się do dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy PGE, zwiększenia mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, a tym samym do realizacji polityki klimatycznej UE.

Jeśli chodzi o obszar dystrybucji energii elektrycznej to większość inwestycji w obszarze dystrybucji w 2020 roku dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowy stacji transformatorowych. Inwestycje te pozwolą na wzrost zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucyjnej, także dla odnawialnych źródeł energii, jak również poprawę wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalsze ograniczanie strat sieciowych. Efektywność energetyczna urządzeń elektroenergetycznych zwiększana jest poprzez wymianę transformatorów i zakup urządzeń pomiarowych, w tym nowoczesnych liczników energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, przynoszący wymierne efekty ekonomiczno-ekologiczne. W 2020 roku do sieci PGE Dystrybucji przyłączonych zostało 157 tys. mikroinstalacji OZE, a to ponad dwa i pół razy więcej niż w 2019 i ponad 8 razy więcej niż 2018 roku. Moc zainstalowana to prawie 950 MW, co stanowi prawie trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2019, i prawie dziewięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2018. Działania te są istotne z punktu widzenia planowanych ograniczeń produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych i wpisują się w realizację pozytywnych działań w kontekście zmian klimatu.

W celu pełnego wykorzystania możliwości źródeł rozproszonych i zapewnienia bezpiecznej pracy systemu niezbędna jest modernizacja sieci oraz budowa magazynów energii (planowane co najmniej 800 MW do 2030 roku).

W okresie transformacji jest również ciepłownictwo. Kluczowe kierunki zmian to dywersyfikacja miksu paliwowego i inwestowanie w kogenerację. PGE Energia Ciepła będąc liderem rynku ciepła w Polsce, chce również być liderem transformacji w sektorze ciepłownictwa. Spółka zorientowana jest na zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła. Analizuje rozwiązania innowacyjne, których zastosowanie zmierza do osiągnięcia celów polityki klimatycznej w sposób zrównoważony. W związku ze wzrastającymi oczekiwaniami klientów i społeczeństwa, a także wspierając realizację krajowych oraz międzynarodowych celów polityki klimatycznej, PGE Energia Ciepła zastępuje źródła węglowe nowymi źródłami niskoemisyjnymi opalanymi paliwem gazowym i olejowym. Budowane są nowe jednostki wytwórcze, które charakteryzują się większą elastycznością pracy i niezawodnością.

Czytaj więcej

Jesteśmy liderem transformacji i modernizacji sektora energetycznego w Polsce. Systematycznie prowadzimy działania w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Emisja jednostkowa dwutlenku węgla ulega systematycznej redukcji. Jest to rezultatem przeprowadzonych modernizacji aktywów i inwestycji rozwojowych. Każdego roku na ten cel przeznaczane są wysokie nakłady finansowe. W instalacjach prowadzona jest między innymi optymalizacja procesów spalania oraz wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania, zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i surowców oraz ograniczenie energochłonności procesów wytwórczych i potrzeb własnych.

Elektrownia Bełchatów jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych (CO2). Wynika to z tego, że jest to największa w Polsce i na świecie jednostka produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny, co powoduje kumulację emisji w jednym miejscu i osiąganie znaczących wartości bezwzględnych. Na uwagę zasługuje to, że Elektrownia Bełchatów zredukowała wielkość emisji CO2 w 2020 roku o 15% w stosunku do roku 2012. W tym okresie nastąpił spadek emisji CO2 o ok. 5 mln ton.

W zależności od lokalizacji, programy modernizacyjne obejmują różne zakresy prac dostosowawczych. Oprócz tych, które dotyczą dostosowania do wymagań konkluzji BAT, można wyszczególnić modernizacje, które miały pozytywny wpływ na sprawność wytwarzania, a tym samym na wzrost efektywności energetycznej. Mniejsze zużycie potrzeb własnych w zakresie energii elektrycznej to mniejsza emisja CO2. I tak w roku 2020 zakończył się projekt modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów, gdzie oprócz dostosowania do wskazanych parametrów emisyjnych, uzyskano poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej – dla każdego z bloków średnio o ok. 2 proc. Dzięki temu zmniejszyła się ilość węgla zużytego na potrzeby produkcji tej samej ilości energii elektrycznej. Źródła emisji CO2 w przypadku kopalń węgla brunatnego Bełchatów i Turów są związane z działalnością operacyjną i dotyczą przede wszystkim transportu oraz emisji niezorganizowanej. Oba oddziały dbają o to, aby prowadzić racjonalną politykę transportową na terenie zakładu oraz w odniesieniu do podróży służbowych i dojazdów pracowników. Ograniczanie emisji niezorganizowanej oparte jest przede wszystkim na rozbudowanych systemach zamgławiania i zraszania oraz na zamykaniu miejsc pylenia.

Czytaj więcej

Przywracamy wartości użytkowe i przyrodnicze terenom pogórniczym, aby odtworzyć lub ukształtować nowe cechy środowiskowe. Efekty prowadzonych prac rekultywacyjnych przyczyniają się przede wszystkim do poprawy jakości podstawowych komponentów środowiska, czyli powietrza atmosferycznego, wód oraz gleby. Emisja niezorganizowana pyłu ze zwałowiska zmniejsza się w miarę powiększania się powierzchni terenów zalesionych.

Rodzaje rekultywacji jak: leśna, wodna, rolna, komunalna czy przemysłowa oraz jej metody muszą się pokrywać z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Duże znaczenie mają również prawidłowo dobrane rozwiązania techniczne i jakość wykonanych prac. Istotnym elementem jest także sam termin zakończenia rekultywacji.

Na obszarze terenów pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów dominuje obecnie leśny kierunek rekultywacji. Można wstępnie oszacować, że docelowo do zagospodarowania leśnego zostanie przekazane ok. 5500 ha terenu (z uwzględnieniem pasów ochronnych przy zbiornikach wodnych).

Od rozpoczęcia prac rekultywacyjnych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego do końca 2020 roku zrekultywowano 2 296 ha. Dotychczas Kopalnia Bełchatów przekazała Lasom Państwowym ponad 1500 hektarów przeobrażonych, zalesionych gruntów.

Góra Kamieńsk jest sztandarowym przykładem kompleksowych działań rekultywacyjnych, prowadzonych przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce o wysokości 395 m n.p.m. Powstało ono z 1 354 mld m3 nadkładu, zdejmowanego w procesie odkrywania kolejnych warstw węgla brunatnego. Obecnie jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych środkowej Polski. Wyciąg narciarski, trasy piesze i rowerowe oraz długi, 620-metrowy tor saneczkowy sprawiają, że Góra Kamieńsk stała się ważnym punktem na mapie miłośników sportów letnich i zimowych.

Spółka zakończyła też formowanie drugiego zwałowiska, tym razem Pola Szczerców. Proces ten trwał 17 lat, a w jego wyniku powstała „bliźniacza” Góra Kamieńsk. Zwałowisko usypane zostało z prawie 1 mld m3 nadkładu znajdującego się nad pokładami węgla brunatnego. Obecnie góra posiada powierzchnię wynoszącą 1114 ha i wysokość względną ok. 170 m. Do końca 2020 roku w ramach działań rekultywacyjnych posadzano na niej ponad 4 mln drzew, dbając tym samym o bioróżnorodność. Rekultywacja zwałowiska prowadzona jest w kierunku leśnym z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej dzięki powstaniu lasów, ścieżek rowerowych, pola golfowego, autodromu, hipodromu, stoku narciarskiego. Na jej szczycie powstanie także farma fotowoltaiczna.

W przypadku Kopalni Turów, realizowana od lat 60. rekultywacja zwałowiska zewnętrznego, ukierunkowana jest na docelowe zagospodarowanie leśne. Zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów to kompleks leśny o powierzchni ponad 21 km2, który oprócz walorów krajobrazowych stanowi nieoceniony obszar tlenotwórczy gminy Bogatynia. Jest to też zróżnicowane przyrodniczo środowisko, w którym tworzą się siedliska i korytarze ekologiczne.

Działania rekultywacyjne prowadzone są także przez spółkę PGE Energia Ciepła. Po zakończeniu eksploatacji składowisk odpadów, następuje jego formalne zamknięcie, a następnie jego rekultywacja w kierunku zielonym. Wprowadzana jest roślinność, wykonanie są okrywy trawiaste i nasadzenia drzew. Tam, gdzie istnieje taka możliwość planowane są działania zmierzające do przywrócenia terenom funkcji gospodarczych.

W przypadku spółki PGE Energia Odnawialna procesy technologiczne, eksploatacja urządzeń oraz prowadzone inwestycje nie powodują ingerencji w bioróżnorodność obszarów chronionych. Tereny zielone, należące do spółki utrzymywane są przez pracowników i służby porządkowe. W sąsiedztwie obiektów znajdują się obszary SOO Natura 2000. PGE Energia Odnawialna partycypuje w kosztach zarybiania rzek i jezior zgodnie z zapisami pozwoleń wodnoprawnych, a wybudowane przepławki umożliwiają niezakłóconą migrację ryb.

Czytaj więcej

Wyniki wyszukiwania