Kontrahenci i dostawcy

Grupa PGE prowadzi działania i relacje handlowe w sposób transparentny, w oparciu o procedury wewnętrzne i ściśle określone zasady współpracy z partnerami biznesowymi.

Zasady współpracy z partnerami biznesowymi

Zasady regulujące współpracę z kontrahentami określa przede wszystkim Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE, który jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. Określa on między innymi podejście w Grupie PGE do budowania partnerstwa biznesowego. Praktyczne uzupełnienie Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE stanowią:

  1. Dobre Praktyki Zakupowe
  2. Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Dobre Praktyki Zakupowe to zestaw rekomendowanych postaw i zasad, jakimi powinni kierować się pracownicy oraz potencjalni partnerzy biznesowi podczas przetargów. Zasady opierają się na czterech aspektach współpracy: partnerstwie, transparentności, uczciwej konkurencji oraz bezpieczeństwie informacji. Dobre Praktyki Zakupowe to także zasada: „zero upominków”, którą objęci są pracownicy inicjujący proces zakupowy (składający wniosek zakupowy), członkowie komisji i wszystkie osoby biorące udział w procesie oraz osoby realizujące umowy zawarte w wyniku procesu zakupowego.

Oczekiwania Grupy PGE wobec partnerów biznesowych są zawarte w Kodeksie postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE. Treść tego dokumentu jest dostępna na stronach internetowych spółek (najczęściej w części dedykowanej postępowaniom zakupowym). Dodatkowo, zobowiązanie do przestrzegania prawa i standardów etycznych, z odniesieniem wprost do postanowień Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE, stosowane jest jako standardowy element umów.

W Grupie PGE stosowane są warunki udziału i kryteria, które doceniają godne wynagrodzenie zatrudnionych przez wykonawcę pracowników. Promowane jest zatrudnianie na podstawie umowy o pracę, w szczególności w obszarze zamówień takich jak: Call Center, obsługa informatyczna, ochrona, usługi sprzątania oraz usługi remontowo-budowlane. Sprawdzeniu podlegają takie aspekty, jak: niezaleganie wykonawcy z opłatami wynikającymi z prawa (ZUS, podatki), posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia, pozwolenia, certyfikatów oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda umowa z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi zawiera klauzule dotyczące kwestii pracowniczych, wymogów przeciwpożarowych, gospodarki odpadami, ochrony mienia oraz ochrony środowiska.

Klauzule zawarte w każdej umowie PGE z dostawcami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi:

grafiki PGE-36 grafiki PGE-36

W bazie systemu zakupowego funkcjonuje 13 257 wykonawców (stan na 31 grudnia 2020 roku).

Jeden system w procesie zakupowym

System zakupowy Grupy PGE, którego wdrażanie zakończyło się w 2020 roku, to najprawdopodobniej największy system zakupowy dostosowany do potrzeb klienta, wdrożony w Polsce. Jest on też drugim co do wielkości systemem informatycznym Grupy PGE. W 2020 roku obsługiwał on potrzeby zakupowe 12 spółek (PGE SA, PGE GiEK, PGE Obrót, PGE Energia Odnawialna, PGE EJ1, PGE Ventures, PGE Centrum, PGE Nowa Energia, PGE Synergia, PGE Systemy, PGE Baltica oraz PGE Energia Ciepła), ale gotowy jest do objęcia kolejnych spółek Grupy PGE.

W postępowaniach zakupowych prowadzonych w 2020 roku oferty w systemie zakupowym złożyło 5 204 wykonawców. W wyniku postępowań zawarte zostały umowy z 4 132 wykonawcami. Zdecydowana większość płatności została zapłacona zewnętrznym kontrahentom w terminach umownych. Wartość płatności przekazanych w terminie w przypadku PGE SA wynosi ponad 99,86 proc. całości. W przypadku pozostałych spółek Grupy PGE płatności terminowe wyniosły odpowiednio:

  • PGE GiEK – 99,85
  • PGE Energia Ciepła – 97,07 proc.
  • PGE Energia Odnawialna – 95,21 proc.
  • PGE Dystrybucja – 98,44 proc.
  • PGE Obrót – 99,38 proc.
  • PGE Centrum – 96,52 proc.
  • PGE Dom Maklerski – 99,98 proc. całości

Dane te świadczą o tym, że Grupa PGE odpowiedzialnie podchodzi do budowania relacji biznesowych ze swoimi dostawcami.

12

liczba spółek Grupy PGE, w których wdrożono system zakupowy

7 202

liczba użytkowników – na poziomie Grupy PGE

14 560

liczba postępowań zakupowych w 2020 r. – na poziomie Grupy PGE

7,4 mld zł

wartość szacunkowa wszczętych w 2020 r. postępowań zakupowych – na poziomie Grupy PGE

Dostosowanie do potrzeb partnerów biznesowych

W obliczu wyjątkowej sytuacji, z jaką mamy do czynienia od 2020 roku, szczególnie ważne jest, by stawiać na sprawną i otwartą komunikację z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi. Od kwietnia 2020 roku Grupa PGE wprowadziła możliwość śledzenia otwarcia ofert w trybie on-line w prowadzonych postępowaniach zakupowych. Rozwiązanie to ma na celu zachowanie najwyższych standardów w realizacji procedur zakupowych. Ponadto, Grupa PGE zorganizowała serię spotkań online z potencjalnymi wykonawcami realizowanych w Grupie inwestycji. Spotkania dotyczyły przetargu na badania geotechniczne w projekcie farm wiatrowych na Bałtyku oraz inwestycji realizowanych przez PGE Energia Ciepła, podczas których potencjalnym i obecnym wykonawcom zaprezentowane zostały plany inwestycyjne spółki, a także omówione zostały zasady prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych.

PGE Systemy przygotowała rozwiązanie, które umożliwi kontrahentom śledzenie on-line procesów związanych z otwarciem ofert w postępowaniach zakupowych, realizowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE.

Źródło: archiwum PGE Systemy.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła, prowadził zdalnie, za pomocą wideokonferencji, dialog konkurencyjny z sześcioma konsorcjami, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na budowę elektrociepłowni Nowa Czechnica w Siechnicach. W rozmowach wzięły udział konsorcja reprezentowane przez: Siemens, RAFAKO, Mostostal Warszawa, Control Process, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Polimex Mostostal. Efektem dialogu z potencjalnymi realizatorami przedsięwzięcia była wymiana uwag i spostrzeżeń, na bazie których opisany został przedmiot zamówienia. Wszystkie firmy biorące udział w rozmowach były zaproszone do złożenia oferty na realizację inwestycji Nowa Czechnica w Siechnicach. Jednostka zasilana niskoemisyjnym paliwem gazowym zastąpi obecnie istniejącą jednostkę węglową.

Model nowego źródła kogeneracyjno- gazowego – Siechnice.

Źródło: archiwum PGE EC.

Wyniki wyszukiwania