Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Jednym z czynników wpływających na osiągniecie przez Grupę PGE neutralności klimatycznej do 2050 roku jest wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej (GOZ) we wszystkich obszarach działalności.

Zamykanie obiegu surowców i zwiększanie stopnia ich wykorzystania jest istotnym procesem w Grupie PGE z uwagi na rosnąca wagę, efektywnego wykorzystywania zasobów, ograniczenie wytworzenia odpadów na rzecz produktów ubocznych i minimalizację oddziaływania na środowisko.

Uboczne produkty spalania

Uboczne produkty spalania (UPS) są efektem produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wytwórczych, wykorzystujących paliwa kopalne. Gospodarowanie ubocznymi produktami spalania (UPS) w Grupie PGE, w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ), prowadzi do wykorzystywania odpadów jako pełnowartościowych substancji zagospodarowanych w innych gałęziach gospodarki (przemysł cementowy, budownictwo, drogownictwo, górnictwo), a w konsekwencji do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów końcowych. W samym roku 2020 w elektrowniach i elektrociepłowniach należących do Grupy PGE zostało wytworzonych podczas produkcji energii elektrycznej i ciepła sumarycznie 4,33 mln ton wartościowych produktów handlowych, w tym popioły, żużle, i gips z instalacji odsiarczania spalin.

 

Ponowne wykorzystanie ubocznych produktów spalania w różnych sektorach przemysłu przynosi wymierne korzyści dla środowiska. Zmniejsza się uciążliwość składowisk odpadów, zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego, gdyż nie ma potrzeby przeznaczania nowych terenów pod ich budowę, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uboczne produkty spalania zastępują z powodzeniem surowce naturalne (np. gips naturalny, kruszywo), ograniczając tym samym ich wydobycie, jak również emisje, które towarzyszą ich wydobyciu. Odpowiedzialne wykorzystanie surowców wtórnych, jak gips z instalacji odsiarczania spalin, to dobry przykład wdrażana w procesach gospodarczych zasady pierwszeństwa dla surowców wtórnych. Takie działania wpływają na ochronę złóż kopalnych dla przyszłych pokoleń.

Nie bez znaczenia jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklach produkcyjnych, które wykorzystują UPS. Przykładem może być ograniczenie śladu węglowego w produkcji cementu z wykorzystaniem popiołów lotnych, czy też płyt gipsowych z wykorzystaniem gipsu syntetycznego. Wykorzystanie popiołów wysokowapniowych z energetyki zawodowej ogranicza emisję CO2, która towarzyszy w przemyśle cementowym i wapienniczym przy produkcji tradycyjnych spoiw (tj. cementu lub wapna). Dzięki temu energetyka konwencjonalna przyczynia się do części unikniętej emisji CO2 w skutek zastosowania UPS-ów dostarczanych z energetyki do przemysłu cementowego. Według raportu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dzięki wytworzeniu spoiw z UPS, które z powodzeniem zastępują cement i naturalne wapno w wybranych zastosowaniach geotechnicznych – głównie w budowie dróg, redukcja emisji CO2 w okresie 5 letnim może zmniejszyć się o niemal 568 tys. ton CO2.

Na stosowaniu sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań korzystają wytwórcy cementu, betonu, producenci ceramiki, górnictwo i firmy drogowe. Wyroby powstające przy zastosowaniu technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania spełniają wszystkie wymagania, jakim muszą sprostać materiały czy wyroby budowlane.

Rynek ubocznych produktów spalania

grafiki PGE-40 (1) grafiki PGE-40 (1)

W związku z zastosowaniem wapniowych metod odsiarczania spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach należących do Grupy PGE wytwarzany jest gips syntetyczny, który okazuje się być dobrym substytutem gipsu naturalnego, a większość składników substancji (99%) to związki identyczne z substancjami mineralnymi pochodzenia naturalnego. Tylko w roku 2020 wytworzonych zostało w elektrowniach i elektrociepłowniach 2,43 mln ton gipsu z instalacji odsiarczania spalin.

Uboczne produkty spalania znalazły również zastosowanie w rekultywacji oraz makroniwelacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, przywracając wielu terenom dawne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Znajdują one również szerokie zastosowanie w górnictwie do zabezpieczania wyrobisk.

Uboczne produkty spalania Gospodarce Obiegu Zamkniętego

grafiki PGE-41 grafiki PGE-41

Zadania w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) są planowane w ramach spółek dedykowanych do wsparcia i realizacji działań w zakresie gospodarowania odpadami i ubocznymi produktami spalania – PGE Ekoserwis sp. z o.o. oraz Epore sp. z o.o.

Instalacje termicznego przetwarzania z odzyskiem energii

W ramach Grupy PGE funkcjonuje Instalacja Termicznego Przetwarzaniaz Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Pozwala ona na kontrolowany i bezpieczny sposób odzyskiwania energii z odpadów komunalnych, produkując przy tym energię elektryczną i ciepło. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów, ITPOE spełnia najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. Jest to też kluczowy krok do całkowitego wyeliminowania składowania odpadów w regionie.

W Gospodarkę Obiegu Zamkniętego wpisują się dwie nowe inwestycje, które będą realizowane przez spółkę PGE Energia Ciepła:

  • II nitka w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w lokalizacji Rzeszów
  • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii na terenie Elektrowni Bełchatów.

Oba projekty są obecnie w fazie przygotowania do realizacji a ich uruchomienie planujemy w latach 2023-2024.

Gospodarka olejowa

W spółkach Grupy PGE przykładem stosowania gospodarki obiegu zamkniętego jest prowadzona gospodarka olejowa. Olej, niezbędny do prawidłowej pracy hydrozespołów i turbozespołów, poddawany jest na bieżąco oczyszczaniu i uzdatnianiu do ponownej pracy. Stosowane są systemy służące minimalizacji zużycia oleju i jego ponownemu wykorzystaniu (m.in. systemy filtracji i wychwytu oparów oleju, szczelne misy olejowe czy separatory i odolejacze).

Wyniki wyszukiwania