W ramach działalności spółek Grupy PGE, w szczególności podczas produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach powstają odpady, które nie zawsze udaje się powtórnie wykorzystać i zagospodarować.

Mając na uwadze ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko, działania Grupy PGE są ukierunkowane na ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach.

Spółki Grupy racjonalnie korzystają z posiadanych zasobów. Rekultywacja i przywracanie walorów inwestycyjnych terenom poprzemysłowym jest nieodłącznym etapem kończącym wydobywanie kopalin energetycznych. Likwidacja wyrobisk ma na celu nadanie im walorów użyteczności i przywrócenie środowisku. Kopaliny towarzyszące złożom węgla brunatnego odgrywają istotną rolę w zrównoważonym łańcuchu dostaw surowców i materiałów. Zagospodarowywanie kopalin towarzyszących przyczynia się do racjonalnej gospodarki złożem i ochrony powierzchni Ziemi. Wszystkie wytwarzane odpady, które nie są zagospodarowane na terenie spółek, są przekazywane firmom zewnętrznym, które posiadają stosowne zezwolenia i uprawnienia.

Wolumen wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ulega zmniejszeniu z roku na rok. W skali całej Grupy PGE obserwuje się w 2020 roku redukcję o około 2,8% w stosunku do roku 2019. Jedynie w przypadku spółki PGE Energia Odnawialna wytworzona została znacznie większa ilość odpadów niebezpiecznych w 2020 roku niż w latach ubiegłych. Związane to było z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w Elektrowni Wodnej Dębe, w tym demontażem hydrozespołu, oraz instalacji pomocniczych. Odpady te są przekazane uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania odpadów.

Na szczególną uwagę zasługuje znacząca redukcja wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne. W skali całej Grupy PGE w roku 2020 zostało wytworzonych 5,28 mln ton odpadów innych niż niebezpieczne, co stanowi ponad 12% mniej w porównaniu z rokiem 2019.

Rozwijanie technologii Prac Pod Napięciem (PPN), którą zalicza się do nowoczesnych technologii prowadzenia eksploatacji sieci elektroenergetycznej, bez konieczności wyłączeń linii dostarczających energię elektryczną, wpływa na utrzymanie standardów jakościowych usług przesyłowych i dystrybucyjnych oraz zmniejsza ponoszone straty w przesyle energii elektrycznej. Ważną zaletą PPN jest także wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń łączeniowych (odłączniki, rozłączniki i wyłączniki), co ma wpływ na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów w tym obszarze.

Wyniki wyszukiwania