Rekultywacja terenów i bioróżnorodność

PGE przywraca wartości użytkowe i przyrodnicze terenom pogórniczym, aby odtworzyć lub ukształtować nowe cechy środowiskowe. W tym celu określane są rodzaje i metody rekultywacji oraz przedstawiane są wizje krajobrazu po zakończonej rekultywacji.

Unikatowa rekultywacja w Polsce

Na obszarze terenów pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów dominuje obecnie leśny kierunek rekultywacji. Można wstępnie oszacować, że docelowo do zagospodarowania leśnego zostanie przekazane ok. 5500 ha terenu (z uwzględnieniem pasów ochronnych przy zbiornikach wodnych). Dotychczas Kopalnia Bełchatów przekazała Lasom Państwowym ponad 1500 hektarów przeobrażonych, zalesionych gruntów.

Od rozpoczęcia prac rekultywacyjnych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego do końca 2020 roku zrekultywowano 2 296 ha. Rekultywacja została zakończona na zwałowisku zewnętrznym Pola Bełchatów – Góra Kamieńsk. W chwili obecnej rekultywowane jest zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców i zwałowisko wewnętrzne Pola Bełchatów.

Góra Kamieńsk jest sztandarowym przykładem kompleksowych działań rekultywacyjnych, prowadzonych przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce o wysokości 395 m n.p.m. Powstało ono z 1 354 mld m3 nadkładu, zdejmowanego w procesie odkrywania kolejnych warstw węgla brunatnego. Obecnie jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych środkowej Polski. Wyciąg narciarski, trasy piesze i rowerowe oraz długi, 620-metrowy tor saneczkowy sprawiają, że Góra Kamieńsk stała się ważnym punktem na mapie miłośników sportów letnich i zimowych.

Góra Kamieńsk.

Źródło: archiwum PGE GiEK.

Spółka zakończyła też formowanie drugiego zwałowiska, tym razem Pola Szczerców. Proces ten trwał 17 lat, a w jego wyniku powstała „bliźniacza” Góra Kamieńsk. Zwałowisko usypane zostało z prawie 1 mld m3 nadkładu znajdującego się nad pokładami węgla brunatnego. Obecnie góra posiada powierzchnię wynoszącą 1114 ha i wysokość względną ok. 170 m. Do końca 2020 roku w ramach działań rekultywacyjnych posadzano na niej ponad 4 mln drzew, dbając tym samym o bioróżnorodność.

Zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców.

Źródło: archiwum PGE GiEK.

Zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców

Zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców

Lustro wody dwóch zbiorników może mieć łącznie przeszło 4 000 hektarów. Największe wrażenie robi ich maksymalna głębokość – wyniesie ona około 170 metrów. Oznacza to to, że bełchatowskie jeziora będą głębsze od Hańczy, najgłębszego jeziora w Polsce. Napełnianie zbiorników wodą realizowane będzie po 2050 roku, kiedy to w Polu Szczerców zakończone zostaną wszelkie roboty górnicze mające na celu przygotowanie wyrobiska poeksploatacyjnego do zalania wodą. Poziom zwierciadła wody i jednocześnie w obu zbiornikach ulegać będzie stopniowemu podnoszeniu i potrawa ok 20 lat. Obszar wyrobisk końcowych obu pól wyniesie około 4300 ha (2100 ha Pole Bełchatów i ok. 2190 ha Pole Szczerców).

W niedługiej perspektywie głównym zadaniem rekultywacyjnym Kopalni Bełchatów będzie rekultywacja obu wyrobisk końcowych w kierunku wodnym, połączona z utworzeniem dużego kompleksu wypoczynkowego. Skala trudności tego przedsięwzięcia nie ma odpowiednika w Polsce.

Płuca Bogatyni

W przypadku Kopalni Turów, realizowana od lat 60. rekultywacja zwałowiska zewnętrznego, ukierunkowana jest na docelowe zagospodarowanie leśne. Prowadzona jest na bieżąco na terenach, na których zakończono eksploatację górniczą. W pierwszej kolejności w wyniku prowadzonych prac kształtuje się ostatecznie skarpy i półki zwałowiska, chroni stoki poprzez kontrolowane odprowadzenie wód opadowych, utrwala wierzchnią warstwę gruntu i zabezpiecza teren przed erozją, zmniejsza objętość spływu wód opadowych poprzez zwiększenie retencji gruntu, poprawia jakości wód spływających ze zwałowiska oraz ogranicza się emisje niezorganizowane.

Zwałowisko zewnętrzne KWB Turów Zwałowisko zewnętrzne KWB Turów

Zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów to kompleks leśny o powierzchni ponad 21 km2, który oprócz walorów krajobrazowych stanowi nieoceniony obszar tlenotwórczy.

Rekultywacja w pozostałych spółkach produkcyjnych Grupy PGE

Działania rekultywacyjne prowadzone są także przez spółkę PGE Energia Ciepła. Po zakończeniu eksploatacji składowisk odpadów, następuje jego formalne zamknięcie, a następnie jego rekultywacja w kierunku zielonym. Wprowadzana jest roślinność, wykonanie są okrywy trawiaste i nasadzenia drzew. Tam, gdzie istnieje taka możliwość planowane są działania zmierzające do przywrócenia terenom funkcji gospodarczych.

W przypadku spółki PGE Energia Odnawialna procesy technologiczne, eksploatacja urządzeń oraz prowadzone inwestycje nie powodują ingerencji w bioróżnorodność obszarów chronionych. Tereny zielone, należące do spółki utrzymywane są przez pracowników i służby porządkowe. W sąsiedztwie obiektów znajdują się obszary SOO Natura 2000. PGE Energia Odnawialna partycypuje w kosztach zarybiania rzek i jezior zgodnie z zapisami pozwoleń wodnoprawnych, a wybudowane przepławki umożliwiają niezakłóconą migrację ryb.

W 2020 roku PGE Energia Odnawialna kontynuowała prowadzenie monitoringów przyrodniczych ptaków i nietoperzy na eksploatowanych farmach wiatrowych Resko II, Kisielice II, Karwice, Lotnisko i Wojciechowo.

Prowadzone badania przyrodnicze umożliwiają poznanie realnego wpływu prowadzonej działalności spółki na bogactwo gatunkowe. Badania eksploatowanych farm wiatrowych nie wykazywały potrzeb podejmowania znaczących działań w zakresie ochrony bioróżnorodności. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zostaną podjęte działania zapobiegawcze. Badania przyrodnicze będą kontynuowane w kolejnych latach.

Wyniki wyszukiwania