Strategia Grupy Kapitałowej PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku

Jako lider transformacji sektora energetycznego w Polsce, Grupa PGE za cel stawia sobie zmniejszenie swojego oddziaływania na środowisko naturalne.

Trwałe obniżenie emisyjności planowane jest poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę portfela OZE, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym. Do 2030 roku udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85 proc., a OZE stanowić będzie 50 proc. generowanej energii. Do 2050 roku Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną i będzie dostarczać swoim klientom 100 proc. zielonej energii.

Transformacja Grupy PGE odbywać się będzie w sposób zrównoważony, w dialogu ze stroną społeczną. PGE jest świadom a wpływu, jaki ma działalność Grupy na otoczenie – w wymiarze społecznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. Działania PGE ukierunkowane są na maksymalizację wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy.

grafiki PGE_ grafiki PGE_

Kluczowymi kierunkami rozwoju Grupy PGE będą: morska i lądowa energetyka wiatrowa, fotowoltaika, infrastruktura sieciowa, niskoemisyjne ciepłownictwo oraz nowoczesne usługi energetyczne. W obszarze dezinwestycji i ograniczenia działalności znajdą się energetyka węglowa, program energetyki jądrowej, handel węglem kamiennym oraz obszary wsparcia spoza działalności podstawowej.

grafiki PGE-02 grafiki PGE-02

Priorytety strategiczne Grupy PGE

Aspiracje Grupy PGE

Grupa PGE jest gotowa do przeprowadzenia procesów transformacji sektora i przygotowania konwencjonalnej podstawy systemu elektroenergetycznego do funkcjonowania w nowej strukturze właścicielskiej. Grupa będzie pionierem rozwoju i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej. W 2030 roku moc farm wiatrowych na Bałtyku ma wynieść 2,5 GW, natomiast jako efekt przygotowania kolejnych projektów na nowych obszarach – w 2040 roku PGE będzie posiadać morskie farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 6,5 GW. Równocześnie w najbliższych latach kontynuowany będzie program budowy mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, a planowany przyrost nowych mocy ma wynieść odpowiednio powyżej 1 GW i powyżej 3 GW do 2030 roku. W segmencie Ciepłownictwo, Grupa planuje dokonać transformacji źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym (do 2030 roku ich udział ma stanowić powyżej 70 proc. w produkcji ciepła), a jednocześnie promować przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła lub ich wymianę na przyjazne dla środowiska. Do 2030 roku PGE planuje wymienić ponad 100 tysięcy źródeł ciepła w ciepłownictwie indywidualnym.

Ważną rolę w transformacji energetycznej będzie odgrywać wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach działalności Grupy PGE, co przyczyni się do dodatkowej minimalizacji oddziaływania na środowisko.

Nowoczesne usługi enegretyczne

Fundamentem transformacji energetycznej jest infrastruktura sieciowa oraz partnerskie relacje z klientami. W ramach segmentu Dystrybucja poprawione zostaną parametry jakościowe dostaw energii (skrócenie przerw w dostawach energii o 8 proc. w dużych miastach i o 50 proc. na pozostałych obszarach do 2025 roku) oraz sprawność, transparentność i efektywność kosztowa procesów przyłączeniowych. W celu pełnego wykorzystania możliwości źródeł rozproszonych i zapewnienia bezpiecznej pracy systemu niezbędna jest modernizacja sieci oraz budowa magazynów energii (planowane co najmniej 800 MW do 2030 roku). Do realizacji tych celów konieczna jest stabilność finansowa oraz wypracowanie wsparcia w modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), gwarantującego realizację tych wyzwań, co powinno przełożyć się na oczekiwany wzrost wolnych przepływów o ok. 0,7 mld złotych do 2030 roku. Grupa PGE chce utrzymać najwyższy na rynku poziom satysfakcji klientów, wynikający z jakości obsługi i oferty usług energetycznych. Planowane działania w tym zakresie obejmują rozwój profesjonalnych usług energetycznych oraz zintegrowanie kanałów kontaktu i sprzedaży. Zakładany wzrost marży w segmencie detalicznym wyniesie ok. 0,4 mld złotych średniorocznie.

Grupa planuje budować dodatkową wartość poprzez zapewnienie klientom aktywnego udziału w transformacji energetycznej oferując m.in. instalacje OZE dla klientów oraz usługi dostępu do rynków energii, mocy, usług systemowych (planowane 1 GW mocy w usługach rynkowych). Segmenty te mają przyczynić się do wzrostu EBITDA spółek sprzedaży detalicznej Grupy PGE o ok. 25 proc. do 2030 roku.

Nowoczesne usługi dla klientów. Źródło: archiwum PGE

Magazyn energii w Rzepedzi. Źródło: archiwum PGE Dystrybucja

Nowoczesne słupy rurowe. Źródło: archiwum PGE Dystrybucja

Sprawna i efektywna organizacja

Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z transformacji i konkurencji, Grupa PGE będzie doskonalić efektywność funkcjonowania. Grupa zakłada obniżenie kosztów stałych o 15 proc. do 2025 roku oraz 25 proc. do 2030 roku w stosunku do bazy roku 2019 (bez ujęcia wartości efektów w segmencie Energetyka Konwencjonalna). Profil działalności będzie ewoluował w kierunku wymagającym mniejszej pracochłonności i zmiany kluczowych kompetencji. Dźwignią poprawy sprawności funkcjonowania Grupy będzie efektywny obszar ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), zapewniający automatyzację i cyfryzację procesów. Trendy demograficzne wpłyną na poziom zatrudnienia w Grupie oraz ścieżki kariery pracowników. Zakładany spadek zatrudnienia wyniesie ok. 15 proc. W 2030 roku oraz 50 proc. w 2050 roku w porównaniu ze stanem w 2019 roku i będzie wynikać z dynamiki zmian demograficznych. Wymagać to będzie skutecznej realizacji projektów z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Rozwój kadr ukierunkowany będzie na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych.

Inwestycje

Inwestycje Grupy PGE skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej. Grupa nie będzie dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe (zarówno wytwarzanie, jak i wydobycie), a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 roku. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą ok. 75 mld złotych, z czego ok. 50 proc. przypadnie na rozwój odnawialnych źródeł energii (morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne). Kolejnym istotnym obszarem wydatków inwestycyjnych będzie działalność regulowana obejmująca infrastrukturę sieciową i niskoemisyjne źródła kogeneracyjne.

Wizualizacja Bałtyckich Farm Wiatrowych

Inwestycje Grupy PGE do 2050 roku:

grafiki PGE-06 grafiki PGE-06

Wyniki wyszukiwania