Dialog z interesariuszami

Pomyślny przebieg transformacji jest uwarunkowany jej dobrym zrozumieniem przez wszystkie grupy interesariuszy PGE oraz ich aktywny wkład w proces zmian. PGE dokłada wszelkich starań, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa i transparentna i przebiegała zgodnie z wypracowanymi w procesie dialogu ustaleniami.

Grupa PGE prowadzi cykliczne sesje dialogowe – panele interesariuszy, aby poznać opinie i oczekiwania zarówno biznesu, jak i lokalnej społeczności. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele kluczowych grup: administracji rządowej, regulatora, mediów, organizacji branżowych i pozarządowych, środowisk naukowych, inwestorów, przedstawiciele lokalnych społeczności oraz pracownicy.

Kluczowi interesariusze Grupy Kapitałowej PGE:

Planowany w 2020 roku panel interesariuszy nie mógł odbyć się w oczekiwanej formie i w uzgodnionym terminie z uwagi na pandemię, dlatego Grupa PGE prowadziła inne formy dialogu ze swoimi kluczowymi interesariuszami, korzystając z rozwiązań on-line. W ten sposób odbyły się m.in. spotkania z potencjalnymi kontrahentami czy warsztaty dla wykonawców z branży energetycznej i okołoenergetycznej.

II edycja warsztatów dla wykonawców zorganizowana 10 czerwca 2020 r.

Źródło: archiwum PGE EC

Już po raz drugi, tym razem w wersji online, 300 uczestników warsztatów mogło zapoznać się z planami inwestycyjnymi, remontowymi i rozwojowymi PGE Energia Ciepła, a także z zasadami prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych.

W obszarze dialogu z interesariuszami zewnętrznymi – spółki z Grupy PGE organizują m.in. fora energetyczne z przedstawicielami władz samorządowych i prowadzą konsultacje społeczne, towarzyszące inwestycjom.
W 2020 roku PGE Baltica przeprowadziła spotkania online z potencjalnymi wykonawcami w ramach przetargu na badania geotechniczne w projekcie farm wiatrowych na Bałtyku. PGE Energia Ciepła zorganizowała warsztaty dla wykonawców, na których przedstawiła planowane inwestycje oraz zasady prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych w oparciu o prawo do zamówieniach publicznych.

PGE Dystrybucja organizuje cykliczne Fora Energetyczne dla samorządowców.

PGE Baltica zaprosiła dostawców na Suppliers Day. Warsztaty informacyjne dla zainteresowanych współpracą dostawców produktów i usług dla PGE Baltica oraz spółek projektowych – Elektrowni Wiatrowych Baltica 3, Baltica 2 i Baltica 1 odbyły się 14 grudnia 2020 r. W wydarzeniu, które miało formę transmisji online, wzięło udział ponad 250 osób z ok. 190 podmiotów – w tym przedstawiciele polskich firm.

Źródło: archiwum PGE Baltica.

PGE Dystrybucja partnerem XXIV Międzynarodowego Seminarium Metrologów. Rzeszowski oddział spółki od lat współpracuje z Politechniką Rzeszowską. Jedną z ostatnich wspólnych inicjatyw było wsparcie przy organizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Seminarium Metrologów, która odbyło się 18 listopada 2020 r. w Rzeszowie.

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja

Przykładem budowania dialogu na poziomie zarządczym jest powołanie przez zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej w czerwcu 2020 roku Rady Holdingu Grupy PGE. Jej celem jest wymiana istotnych informacji i doświadczeń na forum, zwiększenie efektywności działań Grupy Kapitałowej PGE. Rada Holdingu wzmacnia także nadzór nad poszczególnymi segmentami i spółkami w Grupie PGE. Ma także pełnić funkcje doradcze, definiować potencjalne ryzyka i rekomendować rozwiązania. Jej zadaniem jest również nadzór nad realizacją Strategii Grupy PGE.

Podpisanie Porozumienia Generalnego, którego stronami są PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz ponad 30 spółek z Grupy Kapitałowej PGE.

Źródło: archiwum PGE. 

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważona transformacja wymaga kompleksowych zmian, zarówno w funkcjonowaniu firmy, jak i w jej otoczeniu. Jednym z jej kluczowych wymiarów jest aspekt społeczny. Odpowiedzialność Grupy PGE w tym zakresie polega na jak najlepszym przygotowaniu pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych do jej założeń. Wprowadzane kierunki zmian są korzystne dla każdej ze stron, biorąc pod uwagę szczególnie istotne aspekty dla środowiska naturalnego, gospodarowania zasobami i dla przyszłych pokoleń.

Seria spotkań dedykowanych nowej strategii PGE dla Pracowników poszczególnych spółek naszej Grupy. 4 listopada 2020 r., Zarząd PGE SA spotkał się z Pracownikami PGE GiEK.

Źródło: archiwum PGE.

Zarząd PGE SA 5 listopada 2020 r. spotkał się z załogą Centrum Korporacyjnego oraz Stroną Społeczną. W telekonferencjach wzięło udział ok. 300 osób.

Źródło: archiwum PGE.

Rola PGE Dystrybucja w nowej strategii PGE i związane z nią wyzwania były tematem spotkania Zarządu PGE SA i PGE Dystrybucja ze Związkami Zawodowymi i Pracownikami spółki, które odbyło się w formie online 6 listopada 2020 r.

Źródło: archiwum PGE SA.

19 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie z Pracownikami PGE Obrót, jako kolejne z cyklu wydarzeń dla Pracowników GK PGE dedykowanych nowej strategii PGE.

Źródło: archiwum PGE.

19 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie z Pracownikami PGE Obrót, jako kolejne z cyklu wydarzeń dla Pracowników GK PGE dedykowanych nowej strategii PGE.

Źródło: archiwum PGE.

Zielona energia dla przyszłości – spotkanie z Pracownikami PGE EO i PGE Baltica. Wzmocnienie pozycji PGE jako lidera energetyki odnawialnej w Polsce oraz rola PGE Energia Odnawialna i PGE Baltica w realizacji nowej strategii PGE były głównymi tematami spotkania Pracowników spółek z Zarządem PGE S.A., które odbyło się 27 listopada 2020 r.

Zielona energia dla przyszłości – spotkanie z Pracownikami PGE EO i PGE Baltica. Wzmocnienie pozycji PGE jako lidera energetyki odnawialnej w Polsce oraz rola PGE Energia Odnawialna i PGE Baltica w realizacji nowej strategii PGE były głównymi tematami spotkania Pracowników spółek z Zarządem PGE S.A., które odbyło się 27 listopada 2020 r.

W spotkaniu, które odbyło się 2 grudnia 2020 r. uczestniczyło ponad 900 Pracowników PGE Energia Ciepła.

Postawiony cel wiąże się nieuchronnie z dekarbonizacją wytwarzania energii elektrycznej. Będzie to miało ogromny wpływ na życie mieszkańców m.in. regionu bełchatowskiego. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zatrudnia w Kompleksie Bełchatów ponad 8 tys. osób. PGE jest świadoma spoczywającego na niej obowiązku podejmowania działań mających na celu zagospodarowanie lokalnego potencjału intelektualnego i infrastrukturalnego.

W listopadzie i grudniu 2020 roku PGE we współpracy z pracownią badawczą 4P Research Mix zrealizowała w Bełchatowie badanie mające na celu rozpoznanie nastrojów mieszkańców regionu związanych z wygaszaniem górnictwa oraz zbadanie, jak kompleks energetyczny Bełchatów wpływa na życie lokalnej społeczności. Uzyskane odpowiedzi obrazują oczekiwania mieszkańców Bełchatowa względem PGE, największego pracodawcy w regionie, a także pozwalają zidentyfikować obawy związane z planowanym procesem transformacji regionu.

Z badania wynika, że mieszkańcy przede wszystkim oczekują, że proces odchodzenia od węgla zostanie rozłożony w czasie, co pozwoli im przygotować się na zmiany. Oczekują również, że rząd oraz PGE będą prowadzić dialog z mieszkańcami oraz będą ich informować o zamiarach wobec regionu, co pozwoli zaplanować im przyszłość, a także zmniejszy niepewność, stres oraz poczucie braku kontroli. Dla respondentów istotne jest również wsparcie w procesie przebranżawiania pracowników. Dofinansowanie szkoleń, szczególnie w zawodach związanych z OZE umożliwi przekwalifikowanie się młodszych pracowników. Mieszkańcy liczą na wsparcie rozwoju nowych miejsc zatrudnienia w Bełchatowie.

PGE jest świadoma wyzwań, jakie niesie za sobą planowana transformacja dlatego już dziś przygotowuje się do wypełnienia luki po energetyce konwencjonalnej. Zaplanowane projekty związane z pierwszym etapem transformacji Bełchatowa przekroczą wartość 4,5 mld zł.

Oczekiwania interesariuszy

Społeczeństwo

Środowisko

Miejsca pracy

Rynek

Oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy wobec Grupy Kapitałowej PGE zgłoszone podczas ostatniego panelu interesariuszy.

  • Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury (w tym również edukacja dzieci i młodzieży)
  • Wspieranie lokalnej społeczności, aktywne realizowanie polityki dobrego sąsiedztwa; działania na poziomie poszczególnych spółek
  • Inwestowanie w projekty ze sfery ochrony środowiska, finansowanie projektów badawczych w zakresie możliwości ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych
  • Ograniczanie wpływu działalności na środowisko
  • Emisje do atmosfery (rodzaje i ilość emitowanych substancji – pomiary, cele)
  • Etyczne prowadzenie biznesu, zarządzanie etyką w organizacji (w tym także przeciwdziałanie korupcji)
  • Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
  • Zarządzanie luką pokoleniową
  • Inwestycje na rzecz rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  • Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła

Wyniki wyszukiwania