Istotne wskaźniki dotyczące Grupy Kapitałowej PGE

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii środowiskowych w Grupie PGE

Emisja CO2 z głównych instalacji Grupy oraz przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na 2020 rok.

  Emisja CO2 

w 2020 roku* 

Przydział uprawnień 

do emisji CO2 na 2020 rok** 

Emisja CO2 

w 2019 roku 

Emisja CO2 

w 2018 roku 

Emisja CO2 

w 2017 roku 

Elektrownie 
i elektrociepłownie Grupy Kapitałowej 
PGE łącznie 
59 518 765  034 097  60 663 255  70 186 803  70 184 384 
* Emisja CO2 zweryfikowana przez uprawnionego weryfikatora do emisji CO2 
**wolumen przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na rok 2020 

 

Wielkości emisji CO2 wskazana powyższej dotyczy wszystkich instalacji Grupy Kapitałowej PGE, które funkcjonują w systemie EU ETS. Wielkość emisji CO2 jest wyliczana w oparciu i zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie systemu ETS, a w szczególności z udzielonymi decyzjami właściwych organów, zezwalającymi na emisję gazów cieplarnianych z instalacji.

Emisja związków NOX, SO2 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza przez PGE GiEK i PGE EC w 2020 roku.

  PGE GiEK  PGE EC 
Waga istotnych emisji do powietrza [tony]  2020  2019  2018  2017  2020  2019  2018  2017 
NOx  36 278  37 179  47 966  47 014  7298  12 120  9453  14 667 
SO2  39 012  36 831  63 130  55 631  7997  9 689  7330  7 710 
Pył zawieszony  1 268  1 324  2 492  2 145  560  821  509  628 
Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich mocy produkcyjnych [kg/MWh]: 
NO 0,78  0,86  0,89  0,89  0,35  0,47  0,48  0,72 
SO2 0,83  0,85  1,18  1,05  0,38  0,38  0,38  0,38 
Pył zawieszony  0,03  0,03  0,05  0,04  0,03  0,03  0,03  0,03 

Całkowity pobór wody na cele produkcyjne według źródła w 2020 roku.

PGE GiEK 
  2020  2019  2018  2017 
Całkowita objętość wody pobranej na cele produkcyjne znastępujących źródeł  1 242 121 026  823 248 035  1 042 814 300  1 176 371 368 
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior  1 239 164 139*  821 829 162  1 040 611 060  1 174 331 818 
wody gruntowe  2 530 558**  1 204 452  1 713 527  1 365 177 
woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację  –        
ścieki z innej organizacji  39704***  2 297  3 824  13 495 
dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych   386625****  212 124  485 889  660 878 
* wzrost spowodowany ujęciem Elektrowni Rybnik oraz niewielkimi wzrostami w ZEDO i ELT związanymi z budową /modernizacjami
** wzrost spowodowany ujęciem Elektrowni Rybnik
*** podano tylko ścieki przemysłowe, nie podano ścieków bytowych, ponieważ nie wszystkie strumienie są opomiarowane (niektóre firmy rozliczają się ryczałtem), wzrost spowodowany ujęciem Elektrowni Rybnik oraz wzrostem zapotrzebowania w ZEDO
**** wzrost spowodowany ujęciem Elektrowni Rybnik oraz niewielkimi wzrostami w ZEDO i KWBT

 

PGE EC 
  2020  2019  2018  2017 
Całkowita objętość wody pobranej na cele produkcyjne znastępujących źródeł  46 191 007  588 941 446  528 781 596  731 062 150 
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior  42 809 425  578 765 341  524 456 463  726 729 661 
wody gruntowe    1 814 720  8 417 680  2 901 560  2 892 267 
woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację    16 867     
ścieki z innej organizacji    1 744     
dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych      1 566 862  1 739 814  1 423 573  1 440 222 

 

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w 2020 roku.

PGE GiEK

  2020  2019  2018  2017 
Rzeczywista łączna ilość ścieków   37 021 636  21 856 562  16 409 935  20 188 192 
Ilość ścieków w podziale na:         
do rzek  33 796 938  21 838 460  16 226 412  19 681 161 
do jezior  3 211 909       
do ziemi        452 
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji  12 788  18 102  183 523  506 579 
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/ wody kopalniane oczyszczenia  200 947 318  213 285 383  211 854 878  214 919 799 
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia  1 120 985 368**  706 037 989  916 984 342  1 054 634 377 

 

PGE EC 

  2020  2019  2018  2017 
Rzeczywista łączna ilość ścieków   4 899 580   13 856 612  9 052 857  10 442 419 
Ilość ścieków w podziale na:         
do rzek  3 705 975  7570498  4 925 721  7 349 568 
do jezior  112 949  1 107 433  2 719 147   
do ziemi         
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji  1 080 656  1 356 110  598 577  2 153 594 
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/ wody kopalniane oczyszczenia  nie dotyczy  nie dotyczy   nie dotyczy  nie dotyczy 
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia  33 194 176  542 577 388  541 288 560  723 422 747 

 

PGE EO 

  2020  2019  2018  2017 
Rzeczywista łączna ilość ścieków   90 563  107 699  283 790  224 798 
Ilość ścieków w podziale na:         
do rzek  83 793   99 636  279 028  220 607 
do jezior   –        
do ziemi   –        
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji  6 769   8 063  4 762  4 191 
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/ wody kopalniane oczyszczenia  nie dotyczy  nie dotyczy  nie dotyczy  nie dotyczy 
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia  850,5  1000  4 683  35 784 

 

PGE Dystrybucja 

  2020  2019  2018  2017 
Rzeczywista łączna ilość ścieków   684  617  1 352  1 034 
Ilość ścieków w podziale na:         
do rzek  72  52  303  133 
do jezior         
do ziemi  612  565  1049  901 
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji         
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/ wody kopalniane oczyszczenia  nie dotyczy  nie dotyczy  nie dotyczy  nie dotyczy 
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia  nie dotyczy  nie dotyczy  nie dotyczy  nie dotyczy 

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w 2020 roku.

PGE GiEK 

  2020  2019  2018  2017 
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji:  1188  1385  1 606  1 058 
Odzyskiwanie (w tym odzyskenergii)  859  523  602  521 
Recycling  270  304  158  189 
Spalanie (mass burn)         
Unieszkodliwianie  133  188  183  216 
Składowanie na składowiskach odpadów    38  177  27 
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie  173  323  821  105 
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)         
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji:  4 843 940  5 665 324  7 095 232  5 333 626 
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)  1 256 648  1 714 784  2 089 246  1 994 905 
Recycling  7061  20 700  6 314  9 323 
Spalanie (mass burn)        7 
Unieszkodliwianie  13 913  9 558  3 027  14 393 
Składowanie na składowiskach odpadów  3 537 658  3 938 929  4 949 595  3 238 673 
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie  30 605  1 951  53 363  76 325 
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)         

 

PGE EC 

  2020  2019  2018  2017 
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji:  4 669  4 691  80  67 
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)  290  4 430  12  4 
Recycling  57  36  59  46 
Spalanie (mass burn)         
Unieszkodliwianie  37  725  9  10 
Składowanie na składowiskach odpadów    1    0,6 
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie  4285  1,3     
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)    0,2  0,3  6,8 
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji:  432 622  366 606  423 674  571 048 
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)  161 558  481 603  143 775  271 536 
Recycling  194 833  4 718  261 792  282 192 
Spalanie (mass burn)    85 459     
Unieszkodliwianie  27 744  7 376  21  9 
Składowanie na składowiskach odpadów  2 256  12 772  15 582  12 600 
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie  47 157  231  66  69 
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)  25  219  2 409  4 621 

 

PGE EO 
  2020  2019  2018  2017 
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji:  285  11  12  102 
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)    1    6,5 
Recycling         
Spalanie (mass burn)         
Unieszkodliwianie  39  3  4  5 
Składowanie na składowiskach odpadów  21,5  1,5     
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie  220  3,5  5  66 
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)  4,7  2  15  24 
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji:  218  213  79  193 
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)         
Recycling        0,3 
Spalanie (mass burn)    2     
Unieszkodliwianie  171  3  2  1 
Składowanie na składowiskach odpadów  10  12  77   
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie  297  164    74 
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)  47  32    118 

 

PGE Dystrybucja 

  2020  2019  2018  2017 
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji:  1 969  2 253  2 141  2 350 
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)         
Recycling         
Spalanie (mass burn)         
Unieszkodliwianie         
Składowanie na składowiskach odpadów         
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie         
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)  1 969  2 253  2141  2350 
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji:  4 561  4 821  3 425  6 913 
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)         
Recycling         
Spalanie (mass burn)         
Unieszkodliwianie         
Składowanie na składowiskach odpadów         
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie         
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom)  4 561  4 821  3425  6 913 

 

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska w spółkach wywierających największy wpływ na otoczenie [PLN].

PGE GiEK  2020    komentarz 
Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych, lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska  15 893 PLN  1) Kara administracyjna za przekroczenie w roku 2017 warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (KWT – 3523 zł),
2) Kara administracyjna za przekroczenie w roku 2017 dopuszczalnej (godzinowej) emisji rtęci do powietrza (ELT – 5 110 zł),
3) Kara administracyjna za przekroczenie w roku 2017 dopuszczalnej emisji hałasu w porze nocy z terenu kopalni (KWB – 7260 zł) 
W związku z realizacją inwestycji znoszących przyczynę naliczenia kary spółka wystąpiła do właściwych Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska z wnioskami o odroczenie terminu płatności kary:
1) pismem z 8 stycznia 2021 roku KWT wystąpiła z wnioskiem o odroczenie terminu płatności kary w wysokości 3 523 zł,
2) pismem z 4 stycznia 2021 roku ELT wystąpiła z wnioskiem o odroczenie terminu płatności kary w wysokości 3 523 zł oraz z wnioskiem zmniejszenie kary:
3) pismem z 13 października 2020 roku KWB wystąpiła o zmniejszenie kary w wysokości 7 260 zł o sumę środków własnych wydatkowanych na inwestycję (wykup nieruchomości) znoszącą przyczynę naliczenia kary.  

 

PGE GiEK  2020    komentarz 
Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska  252 796 PLN  1) Oszacowana kwota kary administracyjnej za przekroczenie emisji hałasu wporze nocy z terenów KWB wroku 2018 (53 687 zł), w roku 2019 (62 156 zł) i roku 2020 (92 095 zł). 
2) Oszacowana kwota kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji rtęci do powietrza (w roku 2018 i roku 2019 w ELT – 44 858 zł) 
Szacunkowe kwoty potencjalnych kar wynikających z przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu z terenów KWB wmiejscowości Kamień 36 (przekroczenia od dnia 09.08.2018 roku) oraz Janówka 57 (przekroczenia od dnia 31.07.2020 roku) 

 

PGE EC  2020    komentarz 
Wartość kar pieniężnych zmniejszonych (umorzonych) w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska  13 052 PLN  Suma kar wymierzonych przez WIOŚ za 2018 i 2019 rok. Do każdej kary został złożony „Wniosek o odroczenie terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej w poczet realizowanego przedsięwzięcia”. WIOŚ odroczył płatności obu kar do dnia 31 grudnia 2020 roku.  12 stycznia 2021 roku zostały złożone dwa wnioski do WIOŚ o zmniejszenie kar i zaliczenie ich w poczet środków poniesionych na realizację przedsięwzięć. 8 lutego 2021 roku WIOŚ wydał stosowne decyzje zmniejszające do zera przedmiotowe kary, zaliczając je w poczet inwestycji, których wykonanie wyeliminowało przyczynę naliczenia kar. 

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii pracowniczych dotyczące Grupy PGE

Grupa PGE   Dane za 2020  Dane za 2019  Dane za 2018 
  Kobiety  Mężczyźni  Łącznie  Kobiety  Mężczyźni  Łącznie  Kobiety  Mężczyźni  Łącznie 
Łączna liczba pracowników   8 173  32 271  40 444  8 704  33 576  42 280  8 522  33 241  41 763 
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat  8 083  32 170  40 253  8 613  33 462  42 075  8 429  33 133  41 562 
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na niepełny etat  90  101  191  91  114  205  92  106  198 
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony  7 318  30 099  37 417  7 590  30 835  38 425  7 601  30 986  38 587 
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony  855  2 172  3 027  1 114  2 741  3 855  920  2 253  3 173 
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (A)  157  483  640  283  504  787  383  575  958 
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (B)  0  6  6  0  3  3  1  7  8 
Liczba pracowników samozatrudnionych  3  7  10  0  22  22  2  22  24 
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników  0,04%  0,02%  0,03%  0%  0,07%  0,05%  0,02%  0,07%  0,06% 

Grupa PGE  Dane za 2020  Dane za 2019  Dane za 2018 
Łączna liczba pracowników   40 444  42 283  41 763 
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie, w tym:  1 927  3 040  2 785 
Kobiety   579  1 065  855 
Mężczyźni  1 348  2 935  2 022 
Osoby poniżej 30 roku życia  568  1 274  1 020 
Osoby między 30 a 50 rokiem życia  1 076  2 221  1 578 
Osoby powyżej 50 roku życia  283  465  278 
Procent pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie, w tym:  5%  7%  7% 
Kobiety   1%  3%  2% 
Mężczyźni  3%  7%  5% 
Osoby poniżej 30 roku życia  1%  3%  2% 
Osoby między 30 a 50 rokiem życia  3%  5%  4% 
Osoby powyżej 50 roku życia  1%  1%  1% 
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym:  3 695  2 711  2 688 
Kobiety   1 031  698  774 
Mężczyźni  2 664  2 080  1 960 
Osoby poniżej 30 roku życia  394  398  363 
Osoby między 30 a 50 rokiem życia  1 078  887  910 
Osoby powyżej 50 roku życia  2 223  1 493  1 461 
Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym:  9%  6%  6% 
Kobiety   3%  2%  2% 
Mężczyźni  7%  5%  5% 
Osoby poniżej 30 roku życia  1%  1%  1% 
Osoby między 30 a 50 rokiem życia  3%  2%  2% 
Osoby powyżej 50 roku życia  5%  4%  3% 

Grupa PGE  Dane za 2020  Dane za 2019  Dane za 2018 
Całkowita liczba dni szkoleniowych (ogółem w danym roku)  42 105,00  48 487,75  53 551 
Całkowita liczba pracowników   40 444  42 280  41 763 
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika – ogółem  1  1,2  1,3 
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika, w tym:  3,6  2,3  2,8 
Kobiety  1,38  1,14  1,5 
Mężczyźni  1  1,2  1,4 
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy)  3,4  7,1  4,8 
Stanowiska kierownicze   1,9  2,4  3,4 
Pozostali pracownicy  1  1  1,1 

Stan na 31 grudnia.

Grupa PGE  Dane za 2020  Dane za 2019  Dane za 2018 
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości w podziale na płeć:  15,4%  23,5%  23,5% 
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy  6 228  9 923  9 804 
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy  2 396  2 899  2 764 
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy  3 832  7 024  7 039 
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki)  1 119  1 256  1072 
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników)       
kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet)  29,3%  33,3%  32,1% 
mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn)  11,9%  20,9%  21,1% 
Dyrektorzy, kierownicy  38,3%  43,7%  37,2% 

Grupa PGE  Dane za 2020  Dane za 2019  Dane za 2018 
Liczba osób w Zarządzie   89  95  86 
Liczba osób w zarządzie organizacji w każdej następujących kategorii:       
Kobiety  9  8  7 
Mężczyźni  80  87  79 
wiek: poniżej 30 lat  0  0  0 
wiek: 30–50 lat  62  55  47 
wiek: ponad 50 lat  27  38  39 
Liczba osób w Radzie Nadzorczej   197  190  181 
Liczba osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej następujących kategorii:       
Kobiety  54  57  52 
Mężczyźni  143  133  129 
wiek: poniżej 30 lat  2  3  0 
wiek: 30–50 lat  137  128  123 
wiek: ponad 50 lat  58  57  58 
Liczba pracowników ogółem   40 444  42 281  41 763 
Liczba pracowników w każdej z następujących kategorii:       
Kobiety  8 173  8 706  8 522 
Mężczyźni  32 271  33 575  33 241 
wiek: poniżej 30 lat  3 059  3 457  3 041 
wiek: 30–50 lat  19 550  20 641  20 856 
wiek: ponad 50 lat  17 835  18 183  17 866 
Odsetek osób w Zarządzie organizacji w każdej z następujących kategorii:       
Kobiety  10,1%  8,4%  8,1% 
Mężczyźni  89,9%  91,6%  91,9% 
wiek: poniżej 30 lat  0%  0%  0% 
wiek: 30–50 lat  69,7%  57,9%  54,7% 
wiek: ponad 50 lat  30,3%  40%  45,3% 
Odsetek osób w Radzie Nadzorczej organizacji w każdej następujących kategorii:       
Kobiety  27,4%  30%  28,7% 
Mężczyźni  72,6%  70%  71,3% 
wiek: poniżej 30 lat  1%  1,6%  0% 
wiek: 30–50 lat  69,5%  67,4%  68% 
wiek: ponad 50 lat  29,4%  30%  32% 
Odsetek pracowników w każdej z następujących kategorii:       
Kobiety  20,2%  20,6%  20,4% 
Mężczyźni  79,8%  79,4%  79,6% 
wiek: poniżej 30 lat  7,6%  8,2%  7,3% 
wiek: 30–50 lat  48,3%  48,8%  49,9% 
wiek: ponad 50 lat  44,1%  43%  42,8% 

Grupa PGE  Dane za 2020  Dane za 2019  Dane za 2018 
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy ogółem w tym:  176  171  155 
Kobiety   13  15  16 
Mężczyźni  164  158  140 
Liczba wypadków śmiertelnych  3  1  0 
Kobiety   0  0  0 
Mężczyźni  3  1  0 
Liczba wypadków zbiorowych  1  2  1 
Kobiety   0  0  0 
Mężczyźni  2  4  2 
Liczba wypadków ciężkich  2  2  2 
Kobiety   0  0  0 
Mężczyźni  2  2  2 
Liczba wypadków lekkich  170  166  152 
Kobiety   12  15  16 
Mężczyźni  158  151  136 
Wskaźnik częstotliwości wypadków*  4,35  4,04  3,71 
Wskaźnik ciężkości wypadków**  22,35  21,42  24,05 
Wskaźnik absencji***  11 675  12 445  10 608 
Kobiety   582  1 556  1 129 
Mężczyźni  11 093  10 889  9 423 
* Wskaźnik częstotliwości wypadków liczony według wzoru = liczba wypadków w danym roku/liczba zatrudnionych (stan na koniec danego roku) x1000
** Wskaźnik ciężkości wypadków liczony według wzoru = łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych
*** Wskaźnik absencji jest to łączna liczba dni nieobecności z tytułu wypadków przy pracy (licząc dni kalendarzowe) – w odniesieniu do spółek Grupy PGE

W 2020 roku zmniejszyła się liczba wypadków w spółkach wydobywczych, produkcyjnych i dystrybucyjnych o ok. 15 proc. W porównaniu z rokiem 2019. W spółkach usługowych liczba wypadków wzrosła o około 38 proc. Zdecydowana większość wypadków była związana z upadkami związanymi z pieszym przemieszczaniem się oraz z drobnymi skaleczeniami i zranieniami związanymi z ręcznym manipulowaniem przedmiotami. Funkcjonowanie w stanie epidemii spowodowało zwiększenie ryzyka BHP w związku z mniejszymi zasobami, które mogły być przeznaczone na kontrole prac. W 2020 roku doszło do trzech wypadków śmiertelnych. Zostały one dokładnie zbadane przez służby spółki oraz odpowiednie organy. Podjęto stosowne działania zapobiegawcze. Wnioski ze wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w roku 2020 zostały uwzględnione w ramowym planie działań na rok 2021.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii społecznych dotyczące Grupy PGE

PGE dba o wzrost niezawodności dostaw oraz obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI. Dodatkowo, wskaźniki własne Grupy PGE zaprezentowane zostały w rozdziale „Społeczeństwo”. 

Dane operacyjne  2020  2019  2018 
Wskaźnik SAIDI [minut]
(przeciętny czas trwania przerw w dostawach energii elektrycznej), w tym: 
251  261  299 
Planowane  40  58  87 
Nieplanowane z katastrofalnymi  211  203  212 
Wskaźnik SAIFI [sztuk] 

(przeciętna częstość przerw w dostawach energii elektrycznej), w tym: 

3,67  3,88  3,92 
Planowane  0,24  0,31  0,47 
Nieplanowane z katastrofalnymi  3,43  3,57  3,45 

Wybrane wskaźniki w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania korupcji dotyczące Grupy PGE

Struktury Compliance działały na dzień 31 grudnia 2020 roku w 25 spółkach Grupy PGE: PGE SA, PGE GiEK, PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE EJ1, PGE Nowa Energia, PGE Synergia, PGE Systemy, PGE Ventures, PGE Baltica, PGE Centrum, PGE Dom Maklerski, Bestgum, Betrans, Elbest Security, Elbis, Elbest, Elmen, Eltur Serwis, MegaSerwis, Megazec, Ramb oraz PGE Ekoserwis. W każdej z nich odbywały się szkolenia pracowników z polityki poszanowania praw człowieka oraz procedur uwzględniających aspekty praw człowieka. Spółki zostały również ocenione m.in. pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji.

Ze względu na to, że łączna liczba osób zatrudnionych w tych spółkach stanowi 96,1% wszystkich pracowników Grupy, poniższe wskaźniki ujęte zostały jako dane zagregowane (dla Grupy PGE).

Grupa PGE  2020 
Całkowita liczba godzin zrealizowanych szkoleń  1 499*
Liczba przeszkolonych pracowników  38 182
Odsetek przeszkolonych pracowników  99%
*Na potrzeby niniejszego zestawienia przy obliczaniu całkowitej liczby godzin zrealizowanych szkoleń przyjęto, że szkolenia realizowane jako e- learning liczone są jako iloczyn liczby osobo-szkoleń i czasu trwania szkolenia równemu jednej godzinie (1h), a szkolenia realizowane stacjonarnie lub on-line to iloczyn liczby szkoleń i czasu trwania szkolenia 1,5 h.

Szkolenia z Kodeksu etyki, zawierające moduł szkoleniowy dotyczący poszanowania praw człowieka są organizowane w Grupie PGE raz na trzy lata. Każdy z pracowników, który pozytywnie przejdzie egzamin na koniec szkolenia, otrzymuje certyfikat. Podana liczba przeszkolonych pracowników oznacza liczbę pracowników, którzy posiadają szkolenia aktualne na dzień 31. 12. 2020 roku.

  2020 
Liczba spółek ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji  25 
Odsetek spółek ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji  100% 

Szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym

W obszarze przeciwdziałania korupcji spółki Grupy PGE obowiązują zapisy Kodeksu etyki oraz Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej PGE. Obowiązują one w zdecydowanej większości spółek Grupy PGE. Zapisy dotyczące działań antykorupcyjnych znajdują się także w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE, który wraz z Kodeksem etyki umieszczony jest m.in. na stronach internetowych w każdej ze spółek. Spółki są zobligowane do zapoznania oraz przeszkolenia wszystkich pracowników z zasad w nich zawartych. Potwierdzenie działań szkoleniowych raportowane jest w cyklach kwartalnych. Ponadto w wewnętrznych regulacjach uwzględnione są zapisy, które mają na celu zniwelowanie ryzyka wystąpienia korupcji. Dotyczy to obszarów, które są szczególnie na to narażone jak np. zakupy czy działania sponsoringowe.

W ramach działań komunikacyjnych przeprowadzono ankietę sprawdzającą wiedzę pracowników PGE z zakresu zasad przeciwdziałania korupcji. Badanie zostało przeprowadzone w wybranych spółkach z Grupy: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PGE GiEK SA, PGE Energia Odnawialna SA, PGE Obrót SA, PGE EJ1, PGE Baltica, PGE Centrum, PGE Nowa Energia, PGE Venture. W badaniu wzięło udział ponad 400 pracowników. Zdecydowana większość, ponad 80 proc. udzieliło poprawnych odpowiedzi, co oznacza, że znajomość obowiązujących w Grupie regulacji w tym zakresie jest wysoka.

Grupa PGE  2020 
Odsetek członków Zarządu i RN, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji  84% 
Odsetek pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji  72% 
Odsetek pracowników na stanowiskach kierowniczych, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji  65% 
Odsetek pozostałych pracowników, którzy przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji  72% 

Wyniki wyszukiwania