Pracownicy

PGE działa na terytorium całego kraju i jest podmiotem, który pełni ważną rolę dla społeczności. Grupa PGE prowadzi dialog z interesariuszami i promuje wartości partnerstwa, rozwoju i odpowiedzialności.

Sprawiedliwa transformacja

Kapitałem Grupy PGE są pracownicy. W oparciu o ich doświadczenie, zaangażowanie i kompetencje PGE prowadzi swoją działalność.

W Grupie PGE na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 41629 pracowników. Obecnie najistotniejszym wyzwaniem w obszarze HR jest przygotowanie pracowników do procesu zrównoważonej transformacji. Jest to kluczowy cel nowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, do opracowania której zostały zaproszone spółki Grupy PGE. Powołany został zespół roboczy, który po przygotowaniu wniosków, wynikających ze szczegółowej analizy strategii biznesowej, opracuje rozwiązania odpowiadające na wyzwania poszczególnych segmentów działalności Grupy.

Jedną z inicjatyw jest plan powołania Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie (CRK). W 2020 roku opracowana została jego koncepcja, zaprezentowana marszałkowi województwa łódzkiego przez prezesa zarządu PGE SA, Wojciecha Dąbrowskiego. Projekt przedsięwzięcia został zgłoszony do „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego”.

PGE oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały 18 marca 2021 r. list intencyjny dotyczący powołania Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) w Bełchatowie.

Źródło: archiwum PGE.

Nad spójną i kompletną koncepcją działania w obszarze transformacji oddziałów kopalni i elektrowni Turów pracuje zespół roboczy ds. programu transformacji kompleksu. Inicjatywy w zakresie transformacji kompleksu Turów opracowane w PGE SA przy współpracy ze spółkami zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem uwzględniania ich w „Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Dolnośląskiego”.

Edukacja zawodowa

Realizacja programów stażowych i klas patronackich trwa nieprzerwanie od kilku lat. PGE ściśle współpracuje ze szkołami na rzecz podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowywania programów nauczania pod kątem przyszłych potrzeb. PGE GiEK patronuje 27 klasom z powiatu zgorzeleckiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w których uczy się ponad 660 uczniów. Spółka pomaga kształcić, m.in. przyszłych techników elektryków, mechaników, energetyków, automatyków i mechatroników.

PGE Energia Ciepła realizuje projekt pod nazwą „Energetyczna Kariera z PGE Energia Ciepła” – we współpracy ze szkołami średnimi o profilu technicznym. Szkoły, z którymi zawarte zostały porozumienia, integrowane są w jedną sieć wymiany informacji oraz współpracy na rzecz kształcenia kadr w branży energetycznej. W ramach projektu uczniowie mają szansę na zdobycie odpowiednich umiejętności technicznych i zawodowych, a ścisła współpraca ze szkołami pozwala dopasować programy kształcenia do rynkowych potrzeb polskiego ciepłownictwa. Obecnie PGE Energia Ciepła współpracuje z 11 szkołami, znajdującymi się w: Krakowie (dwie szkoły), Gdańsku, Toruniu (dwie szkoły), Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie. W ramach projektu, od początku jego trwania, ponad 600 uczniów uczestniczyło w lekcjach na terenie różnych elektrociepłowni spółki, ponad 120 uczniów odbyło praktyki zawodowe, a 41 absolwentów już pracuje w zawodzie energetyka w różnych lokalizacjach w PGE Energii Ciepła.

Energetyczna Kariera.

Źródło: archiwum PGE EC.

Od kilku lat trwa współpraca z 19 szkołami zawodowymi i branżowymi na terenie działania PGE Dystrybucja. W każdym z oddziałów spółki znajdują się placówki, z którymi podpisano porozumienia o współpracy. Ich uczniowie odwiedzają siedziby PGE Dystrybucja i poznają specyfikę pracy energetyków, jak również systematyzują wiedzę o rynku energetycznym w Polsce, o Grupie Kapitałowej PGE oraz o roli Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbywają również miesięczne praktyki.

Lekcja na stacji RE Ełk.

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja.

Pokaz prac PGE Dystrybucja.

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja.

PGE Energia Odnawialna pierwszą współpracę zawiązała w 2017 roku z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach. Obecnie spółka patronuje 6 szkołom ponadpodstawowym (w Wejherowie, Gorlicach, Radomiu, Opolu, Zgorzelcu i Siedlcach). Rozwija w nich kierunek kształcenia: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Spółka sfinansowała także wyposażenie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny taki, jak m.in.: pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne, przenośne zestawy edukacyjne z pompami solarnymi, kolektory słoneczne czy zestawy edukacyjne poświęcone magazynowaniu energii.

Pracownia OZE w Siedlcach; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica.

Źródło: archiwum PGE EO.

Wskazany w strategii biznesowej kierunek rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oznacza konieczność kształcenia ekspertów z wielu dziedzin, nie tylko technicznych. Otwiera nowe perspektywy dla współpracy biznesu i świata nauki w zakresie projektów badawczych i edukacyjnych. Spółki z Grupy PGE są sygnatariuszami podpisanego 1 lipca 2020 roku „Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. W ramach realizacji założeń partnerstwa powstały grupy robocze w wybranych obszarach. Jednym z nich jest określenie pożądanych kompetencji przyszłości dla morskiej energetyki wiatrowej.

Praca w warunkach epidemii COVID-19

Jednym z kluczowych obszarów, które podlegają stałemu doskonaleniu jest obszar bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy Elektrowni Rybnik wykonujący swoją pracę w czasie pandemii.

Źródło: archiwum PGE GiEK

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Źródło: archiwum PGE EC.

Konieczność reagowania na kryzys wywołany pandemią koronawirusa na początku 2020 roku, postawił wszystkie spółki Grupy PGE przed zupełnie nową rzeczywistością i wymagał zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Centrum Korporacyjne monitoruje bieżącą sytuację oraz prowadzi ciągłą komunikację zasad, uwarunkowań i innych istotnych kwestii w tym zakresie w całej Grupie PGE.

Koronawirus – informacje.

Kampania „To nie musi być sezon na grypę”.

Źródło: archiwum PGE.

W spółkach Grupy PGE wypracowano zasady funkcjonowania procesów w warunkach stanu epidemii. Wszystkie lokalizacje zostały wyposażone w środki niezbędne do funkcjonowania w tych warunkach (np. środki dezynfekujące, maseczki ochronne, przyłbice, itp.). Dostępność oraz stan zapasów tych środków w całej Grupie jest na bieżąco monitorowana przez Centrum Korporacyjne. W spółkach zależnych działają powołane lokalne sztaby kryzysowe, bazujące na tzw. Zespołach Awaryjnych/Kryzysowych, które były przygotowane wcześniej na podobne okoliczności. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości działania, opracowanie scenariuszy awaryjnych, zasad pracy zdalnej, codzienne raportowanie oraz prowadzenie komunikacji do pracowników, koordynacja działań, opracowanie wytycznych dotyczących zasad reżimu sanitarnego w obszarach m.in. organizacji pracy, przekazywania zmian, szkoleń, rekrutacji czy delegacji. Praca zespołów kryzysowych nadzorowana jest przez centralny Zespół Kryzysowy, działający w Centrum Korporacyjnym. Współpracuje on efektywnie ze swoimi odpowiednikami w spółkach zależnych Grupy PGE, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Została również nawiązana współpraca z placówkami Sanepidu w celu zapewnienia pełnego przepływu informacji. Zespół regularnie omawia bieżącą sytuację. Pracownicy są informowani o aktualnej sytuacji związanej z pandemią, w tym o zmianach w otoczeniu prawnym, wytycznych i zasadach dotyczących zachowywania bezpieczeństwa.

Praca zgodna z zasadami BHP w Elektrowni Rybnik.

Źródło: archiwum PGE GiEK.

Pracodawcy w Grupie PGE dostosowali zasady pracy na terenie zakładów do sytuacji epidemicznej. Tam gdzie to możliwe przekazywanie zmian odbywa się w sposób bezkontaktowy, a zmiana wychodząca nie kontaktuje się ze zmianą przychodzącą. Ograniczone do minimum zostały kontakty z osobami przychodzącymi do firmy z zewnątrz.

Bezpieczeństwo w PGE.

Źródło: archiwum PGE.

Część pracodawców zorganizowała szczepienia przeciw grypie dla pracowników. Wdrożone zostały regulacje dotyczące zasad pracy zdalnej oraz opracowano materiały dotyczący dobrych praktyk w pracy zdalnej dla pracowników Grupy PGE.

Pracownicy części spółek mogli korzystać ze specjalnej linii oferującej wsparcie psychologiczne dla osób, które mogły odczuwać dyskomfort związany z izolacją i zwiększone napięcie z powodu pandemii. Chętni pracownicy mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach on-line z psychologiem dotyczących zarządzanie stresem i emocjami w czasach kryzysu i gwałtownych zmian.

Aby wesprzeć menedżerów opracowany został zestaw Dobrych Praktyk Menedżerskich z przykładami i radami, jak przenieść narzędzia menedżerskie do świata online (praca zdalna dla menedżera, komunikacja na odległość, emocje i stres). Zespół HR wspierał menedżerów w radzeniu sobie z zarządzaniem zespołami pracującymi zdalnie za pomocą cyklicznych szkoleń online „Menedżer w trudnych czasach”. Dotyczyły one rozwoju w dwóch obszarach: zarządzanie sobą i swoją efektywnością podczas pracy zdalnej oraz zdalne zarządzanie zespołem.

Programy prozdrowotne

PGE oferuje wszystkim zatrudnionym pracownikom rozbudowane pakiety medyczne w prywatnej opiece zdrowotnej w placówkach Enel-Med oraz w placówkach partnerskich na terenie całego kraju. Pracownicy mają możliwość skorzystania wkrótkim czasie z profesjonalnej opieki medycznej, tj. konsultacji medycznych u różnego rodzaju specjalistów oraz wykonania badań diagnostycznych. W okresie jesienno-zimowym każdy pracownik może raz w roku skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie poprzedzonego konsultacją lekarską.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Mając na względzie znaczenie infrastruktury Grupy dla systemu elektroenergetycznego oraz postępującą cyfryzację PGE priorytetowo traktuje kwestie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dla zabezpieczenia infrastruktury stosowane są techniczne zabezpieczenia chroniące Grupę PGE przed złośliwym oprogramowaniem, atakami ukierunkowanymi oraz atakami typu odmowa usługi. Regularnie monitorowane są komputery działające w sieci Grupy PGE. W całej firmie wdrożone zostały procedury regulujące prawa i obowiązki pracowników względem bezpieczeństwa IT. Obowiązuje między innymi zakaz korzystania ze służbowych urządzeń teleinformatycznych dla celów prywatnych, korzystania z mediów społecznościowych poza przypadkami, gdy jest to konieczne (profile Grupy PGE), logowania się do prywatnych kont pocztowych oraz korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

Bardzo ważne jest budowanie świadomości bezpieczeństwa IT wśród pracowników Grupy PGE poprzez edukację i stałe informowanie o możliwych i występujących zagrożeniach, przypominaniu o zasadach bezpiecznego korzystania z komputerów, internetu i służbowych telefonów komórkowych. Dostęp do zasobów korporacyjnych z sieci Internet realizowany jest w oparciu o szyfrowane połączenia VPN. W celu umożliwienia pracy zdalnej pracownikom Grupy PGE rozbudowano infrastrukturę VPN oraz środowisko komunikacji grupowej i telekonferencji.

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Grupa PGE traktuje komunikację wewnętrzną jako wyznacznik odpowiedzialności firmy wobec swoich pracowników. PGE dokłada wszelkich starań, żeby odzwierciedlała ona kulturę organizacji, oddawała jakość relacji między pracownikami i kadrą zarządzającą.

2020 rok to 960 artykułów opublikowanych na Internetowym Portalu Korporacyjnym
357
informacji dotyczących Grupy PGE
432
wiadomości ze spółek
34
Porady IT
122
materiały związane z działalnością PGE w obszarze sponsoringu i kultury
92
materiały wideo w ramach PGE TV
9
numerów magazynu "Pod Parasolem" w sumie blisko 300 stron artykułów
52
biuletyny Newslettera GK PGE, wysyłane na skrzynki służbowe ponad 20 tysięcy pracowników

Komunikacja wewnętrzna w czasie pandemii okazała się jednym z kluczowych obszarów, na którym skupiła się Grupa PGE, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa pracownikom. Pracownicy na bieżąco byli informowani o sytuacji epidemicznej za pośrednictwem intranetu (IPK), newslettera czy firmowego magazynu „Pod Parasolem”. Regularnie wysyłane były komunikaty, zarówno z poziomu Grupy, jak i spółek, które na bieżąco informowały pracowników o szczególnie ważnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii.

Na IPK powstała zakładka „Koronawirus – informacje”, która ma ponad 1000 odsłon miesięcznie. W 2020 roku ukazało się tam blisko 100 artykułów, w tym m.in.: codzienne raporty dotyczące koronawirusa, akty prawne, bieżące informacje o zasadach bezpieczeństwa, informacje o funkcjonowaniu poszczególnych spółek Grupy PGE w okresie pandemii, zasady funkcjonowania wolontariatu pracowniczego oraz informacje związane z akcją #zostań w domu. W sezonie jesienno–zimowym zrealizowana została kampania dedykowana pracownikom Grupy PGE: „To nie musi być sezon na grypę”, przygotowana od strony merytorycznej we współpracy z lekarzem medycyny rodzinnej.

Dodatkowo w 2020 roku dla pracowników PGE SA został uruchomiony newsletter HR, który jest wysyłany w cyklu miesięcznym i zawiera najistotniejsze informacje z obszaru zasobów ludzkich, w tym związane z bezpieczeństwem pracy w dobie koronawirusa. Taki newsletter funkcjonuje też w PGE Energia Ciepła.

Komunikacja menedżerska w okresie pandemii przeniosła się online. Spotkania obywały się w formie wideo lub telekonferencji. PGE Systemy, które obsługują spółki z Grupy pod kątem teleinformatycznym, wprowadziły jeszcze bardziej efektywne rozwiązania, które wspierały komunikację pomiędzy pracownikami poprzez zasoby informatyczne. Wprowadzono również zmiany w formalnym obiegu dokumentów, umożliwiając m.in. stosowanie podpisów elektronicznych zamiast standardowych, a także zmiany wielu procesów funkcjonujących do tej pory w systemie SAP.

Ważne narzędzia komunikacji

Komunikacja wewnętrzna odegrała też kluczową rolę przy ogłoszeniu nowej strategii biznesowej firmy. Z inicjatywy zarządu PGE SA odbył się cykl spotkań w formule stacjonarnej i on-line dla pracowników spółek: PGE GiEK, PGE SA, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Energia Odnawialna, PGE Baltica oraz PGE Energia Ciepła. Wzięło w nich udział łącznie ponad 3200 osób.

Kluczowe założenia strategii prowadzącej do osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 roku były prezentowane z perspektywy każdej ze spółek. Zarząd odpowiadał również na pytania pracowników. Dodatkowo powstała dedykowana skrzynka w firmowym intranecie, poprzez którą można na bieżąco zadać pytania i uzyskać odpowiedź.

W 2020 roku rozwijane były nowoczesne formy przekazu jak PGE TV. Poza bieżącymi materiałami wideo, co kwartał w filmowej formie podsumowane były najważniejsze wydarzenia z Grupy PGE, które miały łącznie 7 tys. odsłon. Na wersję on-line przeszedł też magazyn dla pracowników „Pod Parasolem”, który publikowany jest już od 12 lat. Jego uzupełnieniem jest newsletter, który zawiera skróty wszystkich artykułów magazynu wraz z linkami do ich pełnej treści.

Cotygodniowy numer Newslettera Grupy PGE.

Źródło: archiwum PGE.

Comiesięczny numer magazynu Grupy PGE pt. ”Pod Parasolem”.

Źródło: archiwum PGE.

Komunikacja wewnętrzna była też ważnym aspektem w podtrzymywaniu międzypracowniczych więzi. Opiera się ona bowiem nie tylko na komunikatach wysyłanych od pracodawcy do pracownika, ale angażuje ona w równym stopniu także pracowników, umożliwiając im prezentowanie swoich spostrzeżeń, inicjatyw czy uwag.

Współpraca ze związkami zawodowymi

W PGE SA działa jedna Międzyzakładowa Organizacja Związkowa, natomiast w całej Grupie PGE, według stanu na 31 grudnia 2020 roku działa łącznie sto dwadzieścia osiem różnych organizacji.

Podstawowym poziomem współpracy partnerów społecznych, zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych jest oddział lub spółka, jeśli jest samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.

Kolejnym szczeblem współdziałania jest forum poszczególnych spółek Grupy PGE, na którym omawiane są tematy wspólne dla wszystkich pracodawców z danego obszaru. Dialog społeczny na tym poziomie odbywa się pomiędzy zarządami spółek a platformami związkowymi, które zrzeszają działające w zakładach pracy związki zawodowe, mające zbieżne interesy branżowe. Zasady współpracy na szczeblu kluczowych spółek zwykle uregulowane są w dedykowanym porozumieniu lub umowie o współpracy, których stronami są także pracodawcy i spółki.

W sprawach strategicznych i istotnych dla całej Grupy PGE dialog społeczny prowadzony jest na poziomie Centrum Korporacyjnego pomiędzy zarządem PGE SA i reprezentantami strony społecznej Grupy PGE. W relacji ze stroną społeczną dominuje zasada dialogu zakładowego, a rozmowy przenoszone są na wyższy szczebel w przypadku, gdy rozmowy a poziomie pracodawcy lub spółek nie przynoszą rezultatów.

PGE SA, jak również niektórzy pracodawcy Grupy PGE są uczestnikami branżowego dialogu społecznego, który prowadzony jest m.in. na forum zespołów trójstronnych.

Schemat współpracy ze związkami zawodowymi

grafiki PGE-35 grafiki PGE-35

Nowa strategia Grupy PGE a obszar dialogu społecznego

W związku z opracowywaniem nowej strategii biznesowej zarząd PGE SA 28 maja 2020 roku zorganizował na PGE Narodowym, w pełnym reżimie sanitarnym, spotkanie ze stroną społeczną Grupy PGE, w którym udział wzięli także przedstawiciele zarządów wszystkich kluczowych spółek Grupy PGE. Zarządzający przedstawili uwarunkowania i perspektywy ekonomiczne oraz gospodarcze z uwzględnieniem sytuacji sektora elektroenergetycznego i koniecznością jego restrukturyzacji.

Wraz z ogłoszeniem nowej strategii PGE, podjęto decyzję o zorganizowaniu 26 października 2020 roku spotkania w formule online z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w Grupie PGE. Członkowie zarządu PGE SA przedstawili założenia realizacji strategii, a także na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania uczestników spotkania. 5 listopada 2020 roku zorganizowano także spotkanie na ten temat działającej w PGE SA Organizacji Międzyzakładowej nr 2897 NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie ze stroną społeczną 28.05.2020 PGE Narodowy.

Źródło: archiwum PGE. 

W Bełchatowie 3 grudnia 2020 r. odbyły się spotkania on-line z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z pracownikami i Stroną Społeczną spółki PGE GiEK, które dotyczyło procesu transformacji regionu bełchatowskiego.

Źródło: archiwum PGE GiEK.

Dialog ze stroną społeczną

Na przełomie września i października 2020 roku działające w Grupie Kapitałowej PGE organizacje związkowe, reprezentowane przez Komitet Protestacyjno – Strajkowy Grupy PGE, wystąpiły do trzydziestu pracodawców z żądaniami sporowymi, dotyczącymi m.in. zawartych wcześniej umów i porozumień o współpracy stron.

PGE SA w celu zagwarantowania spokoju społecznego w Grupie Kapitałowej PGE zainicjowała z komitetem protestacyjno – strajkowym rozmowy, aby wypracować wspólnie drogi do rozstrzygnięcia sporów zbiorowych w zakładach pracy. Przykładem owartości na współpracę na szczeblu pracodawców i poszczególnych segmentów działalności Grupy PGE jest porozumienie zawarte 21 grudnia 2020 roku w PGE Energia Odnawialna pomiędzy Konfederacją Związków Zawodowych PGE Energia Odnawialna a Zarządem Spółki. Pozwala ono na ujednolicenie polityki kadrowo – płacowej w oddziałach oraz prowadzenie dialogu wspierającego inwestycje w odnawialne źródła energii. Porozumienie zakończyło trwające w spółce spory zbiorowe, a Konfederacja Związków Zawodowych PGE Energia Odnawialna wycofała się z Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Grupy Kapitałowej PGE. W PGE Systemy, spółce z Grupy PGE, porozumienie kończące spór zbiorowy zostało podpisane 30 grudnia 2020 roku.

Strony porozumiały się także odnośnie dopracowania zasad dialogu społecznego w PGE Systemy oraz prowadzenia w przyszłości rozmów na linii związki zawodowe – pracodawca.

PGE zachęca do prowadzenia dialogu u pracodawców, czyli w poszczególnych spółkach i oddziałach Grupy PGE. Wynikiem rozmów na poziomie Centrum Korporacyjnego jest porozumienie zawarte 14 stycznia 2021 roku pomiędzy PGE SA oraz Komitetem Protestacyjno – Strajkowym Grupy Kapitałowej PGE dotyczące harmonogramu współpracy pracodawców i strony społecznej w zakresie uzgodnienia poziomu etatyzacji oraz rozstrzygnięcia pozostałych postulatów Związków Zawodowych zgłoszonych w ramach sporów zbiorowych.

Wyniki wyszukiwania