Ochrona środowiska

Grupa PGE podejmuje wiele działań na różnych płaszczyznach związanych z ochroną środowiska oraz klimatu. W swojej działalności kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, świadomie kształtując relacje między wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko naturalne. PGE coraz więcej środków inwestuje w odnawialne źródła energii. Priorytetem Grupy PGE jest ograniczanie wpływu na środowisko, jaki ma prowadzona przez nią działalność oraz ochrona naturalnego ekosystemu.

PGE świadomie i odpowiedzialnie buduje oraz zwiększa swoją przewagę konkurencyjną z poszanowaniem środowiska naturalnego dążąc do redukcji emisji zanieczyszczeń. Wśród inwestycji Grupy PGE istotną rolę odgrywają inwestycje prośrodowiskowe. Tylko w roku 2020, spółki Grupy PGE na inwestycje w ochronę środowiska poniosły nakłady na poziomie ok. 1,6 mld złotych, z czego ponad 600 mln złotych stanowiły strategiczne inwestycje rozwojowe w energetykę odnawialną. Pozostała część nakładów to inwestycje związane z dostosowaniem aktywów wytwórczych do wymagań Konkluzji BAT, inwestycje rozwojowe w nowe jednostki gazowe oraz inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe związane ze zwiększeniem efektywności eksploatacji instalacji.

Zarządzanie obszarem ochrony środowiska określa Polityka Ochrony Środowiska w Grupie Kapitałowej PGE. Definiuje ona uprawnienia i obowiązki, a także procesy i działania mające znaczenie dla ochrony środowiska. Aby Polityka Ochrony Środowiska w Grupie PGE była skutecznie realizowana, w poszczególnych spółkach wyznaczono administratorów i koordynatorów systemu zarządzania środowiskowego.

Norma PN-EN ISO 14001:2015 jest certyfikowana w większości spółek Grupy PGE. Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015 identyfikuje i nadzoruje oddziaływanie Grupy PGE na środowisko przy uwzględnieniu wpływu środowiskowego w kontekście ryzyk i szans dla poszczególnych aspektów środowiskowych, czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz stron zainteresowanych. Na bieżąco monitorowane jest spełnianie m.in. wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wielkość emisji do środowiska.

W dwóch oddziałach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – w Elektrownia Opole i w Zespole Elektrowni Dolna Odra oraz w oddziale spółki PGE Energia Ciepła – Elektrociepłowni Wybrzeże funkcjonuje system ekozarządzania i audytu (EMAS PI:2999). Wraz z opracowaną deklaracją środowiskową podlega on corocznej weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora. Na uwagę zasługuje to, że Elektrownia Opole jest najdłużej funkcjonującą organizacją zarejestrowaną w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Data pierwszej rejestracji w systemie to rok 2005, a pierwsza pozycja na liście rejestru EMAS dowodzi, że Elektrownia Opole jest w tym zakresie krajowym liderem.

Wyniki wyszukiwania