Etyka i zgodność z prawem

Podstawą funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania Grupą PGE są przepisy prawa, przyjęte wartości i etyczne standardy działania. Grupa PGE działa zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wysokimi standardami etycznymi i tych samych reguł prowadzenia biznesu wymaga od kontrahentów.

Osobą odpowiedzialną po stronie Zarządu PGE SA za obszar Compliance jest prezes zarządu Wojciech Dąbrowski. W Grupie PGE funkcjonuje struktura organizacyjna dedykowana do realizacji zadań Compliance. W PGE SA jest to Departament Compliance, którego dyrektor pełni rolę Compliance Oficera, z bezpośrednią ścieżką raportowania do zarządu oraz do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE. W spółkach i oddziałach Grupy PGE wyznaczeni są Koordynatorzy Compliance, którzy w zakresie wypełniania zadań podlegają dyrektorowi Departamentu Compliance w PGE SA. Osoby te mają także zapewnioną odpowiednią bezpośrednią ścieżkę raportowania do Zarządu danej spółki. Obecnie w Grupie PGE pracuje 52 koordynatorów Compliance.

System komunikowania nieprawidłowości

Pracownicy oraz pozostali interesariusze mają prawo i obowiązek zgłaszać incydenty niezgodności, w tym podejrzenie lub wystąpienie nieprawidłowości, których skutki mogą być szkodliwe dla spółek Grupy Kapitałowej PGE. Zgłoszenia mogą dotyczyć w szczególności działań o charakterze przestępczym, korupcyjnym, łamania praw człowieka czy konfliktu interesów. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości nazywana jest Sygnalistą i może nim być każdy, w szczególności pracownik, konsultant, wykonawca, podwykonawca czy dostawca.

Zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów:

 • do bezpośredniego przełożonego,
 • do komórki właściwej ds. Compliance,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl
 • za pomocą infolinii pod numerem: + 48 22 340 12 02
 • a także za pośrednictwem poczty do dyrektora Departamentu Compliance na adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „do rąk własnych”, w tym anonimowo.

Osoby dokonujące zgłoszenia niezgodności uzyskują status Sygnalisty i podlegają ochronie. Sygnalisty nie mogą spotkać działania odwetowe ze strony pracowników, innych osób ani pracodawcy z powodu dokonania zgłoszenia.

Polityki i inne regulacje systemu zarządzania zgodnością

Głównym dokumentem w zakresie etyki i zgodności z prawem jest Kodeks etyki Grupy PGE, który stanowi nadrzędną deklarację i podstawę dla innych regulacji wewnętrznych oraz wytycznych. Dokument opisuje podstawowe wartości etyczne oraz standardy, których organizacja oczekuje od wszystkich pracowników i innych osób świadczących pracę na rzecz Grupy PGE. Kodeks określa i definiuje wspólne kluczowe wartości i zasady etyczne Grupy PGE.

Partnerstwo

 • to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie
 • to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii w każdym obszarze działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych, który wynika z dobrej współpracy między spółkami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz zespołami
 • Patrnerstwo to relacje oparte na szacunku

Rozwój

 • to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii
 • to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań
 • do rozwoju niezbędna jest odwaga do wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości

Odpowiedzialność

 • to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z pracowników. Odpowiedzialnośc do uczciwość w każdym działaniu, które podejmuje Grupa Kapitałowa PGE

Wartości Grupy PGE

Narzędziem komunikującym dostawcom i kontrahentom spółek Grupy PGE wymagania odnośnie standardów działania jest Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek Grupy PGE. Dokument ten w przejrzysty sposób przedstawia minimalne oczekiwania wobec partnerów biznesowych spółek Grupy PGE, dotyczące kwestii etycznych i przestrzegania prawa. Jedna z zasad postępowania określona w Kodeksie etyki to: „Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań”. Realizując ją wdrożono Politykę Antykorupcyjną Grupy PGE, która określa zasady obowiązujące w spółkach Grupy PGE w zakresie przeciwdziałania korupcji, w tym definiuje podstawowe pojęcia, wskazuje jakie działania czy zachowania są właściwe i dopuszczalne w kontaktach biznesowych, reguluje kwestię upominków biznesowych oraz zaproszeń na wyjazdy i wydarzenia (tzw. zasady gościnności). Polityka określa także instrukcję postępowania w przypadku zauważenia nieprawidłowości.

Oprócz kodeksów i polityk przyjęto także regulacje, definiujące sposób organizacji działania systemu zarządzania zgodnością w Grupie PGE. Jest to:

 • Regulamin Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Grupie Kapitałowej PGE
 • Procedura ogólna – Zgłaszanie i postępowanie ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności w Grupie PGE oraz ochrona Sygnalistów.

Prawa człowieka

Wszystkie działania Grupy PGE są zgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz zobowiązaniami United Nations Global Compact. Grupa prowadzi działalność z poszanowaniem prawa do godności, zrzeszania się, wolności poglądów, wolności słowa czy prawa do prywatności.

Kwestie praw człowieka uwzględnione są w wielu wewnętrznych dokumentach i procedurach. Jednym z najważniejszych jest Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE. Ryzyka w zakresie przestrzegania praw człowieka, takie jak dyskryminacja w zatrudnieniu, mobbing i molestowanie, zatrudnianie dzieci, zatrudnianie „na czarno”, praca w niebezpiecznych warunkach, zabezpieczone są poprzez stosowanie umowy o pracę na czas nieokreślony jako podstawowej formy zatrudnienia, zapewnianie najwyższych standardów organizacji bezpiecznego środowiska pracy, obiektywne i niedyskryminujące kryteria zatrudniania i awansowania pracowników. Szacunek dla różnorodności rozumiany jest w kategoriach rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku, kultury, stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych, wolności w zakresie przynależności do organizacji społecznych i zawodowych. PGE realizuje również wszelkie obowiązki związane z ochroną zdrowia i życia w miejscu pracy. Takie same standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka oczekiwane są od partnerów biznesowych spółek Grupy PGE, dlatego w umowach z kontrahentami zamieszczane są klauzule etyczne, które to regulują.

W spółkach Grupy PGE prowadzone są cykliczne szkolenia na temat kwestii związanych ze zgodnością i etyką oraz szkolenia dla pracowników nowozatrudnionych i wracających po okresach długich nieobecności.

Wyniki wyszukiwania