Zarządzanie ryzykiem

Wśród 10 najistotniejszych ryzyk w skali całej Grupy PGE jest ryzyko klimatyczne związane z zapewnieniem właściwego poziomu ochrony środowiska.

W tym obszarze stosowane są najwyższe z możliwych, funkcjonujących w Grupie PGE, standardów dotyczących zarządzania ryzykiem. Zagadnienia związane z ryzkami klimatycznymi podlegają rygorom oraz wytycznym wynikającym z procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. W Grupie PGE oceniamy ryzyka w dwóch perspektywach: długoterminowej i bieżącej.

Mapa ryzyk długoterminowych: Scenariusz uwzględniający wydzielenie portfolio węglowego z Grupy Kapitałowej PGE.  

grafiki PGE-07 grafiki PGE-07

Mapa ryzyk długoterminowych: Scenariusz nieuwzględniający wydzielenia portfolio węglowego z Grupy Kapitałowej PGE. 

grafiki PGE-08 grafiki PGE-08

W Grupie PGE ryzyka związane z klimatem analizowane są zarówno w kontekście wpływu zmian klimatycznych na prowadzony biznes, jak i wpływu biznesu na zmiany klimatyczne. Prowadzona przez Grupę PGE działalność związana jest z ingerencją w środowisko. Analiza ryzyka z tym związanego, identyfikacja i ciągłe doskonalenie zarówno rozwiązań prośrodowiskowych, jak i narzędzi kontroli, pozwala na skuteczne zarządzanie i minimalizację wpływu na klimat, przy jednoczesnej dbałości o wyniki finansowe Grupy PGE. Rozwiązania, jakie wypracowuje Grupa PGE pozwalają na jej rozwój i zrównoważoną transformację zgodnie z wymogami klimatycznymi i dbałością o wszystkich interesariuszy. W kontekście ryzyka związanego z ochroną klimatu, analizujemy zagadnienia związane z legalnością prowadzonej działalności. Dotyczy to przede wszystkim kwestii związanych ze spełnieniem wymogów środowiskowych, jakim podlega działalność spółek z Grupy PGE oraz wynikających z konieczności uzyskania koncesji. W ramach procesu zarządzania ryzykiem wydzielona została osobna grupa ryzyka związanego z Compliance, która podlega dodatkowym rygorom analitycznym i raportowym.

Ryzyko wynikające z możliwości niespełnienia wymogów środowiskowych i ryzyko związane z uzyskaniem i utrzymaniem koncesji wydobywczych zostało w 2020 roku oceniane jako najistotniejsze w skali całej Grupy i weszło do etapu pogłębionej analizy.

PGE jako grupa energetyczna podlega fizycznym skutkom zmiany klimatu. Monitoring materializacji ryzyka związanego z tym obszarem oraz zapobieganie ich negatywnym skutkom jest realizowany na poziomie Centrum Korporacyjnego.

Analizując ryzyka, PGE nie koncentruje się jedynie na ich negatywnych aspektach, traktuje je jako wyzwania i wykorzystuje szanse, jakie mogą nieść ze sobą wprowadzane zmiany. Takie podejście pozwala aktywnie reagować na dynamicznie zmieniające się warunki, w jakich działa Grupa PGE, budować jej pozycję na rynku i ją rozwijać.

Wyniki wyszukiwania