Świadomość klimatyczna

Odpowiedzią Grupy PGE na ochronę klimatu jest ogłoszenie nowej strategii biznesowej i zawarcie w niej celu osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupy do 2050 roku.

W nawiązaniu do celów i założeń zdefiniowanych w przyjętej przez zarząd PGE SA i opublikowanej w październiku 2020 roku strategii, Grupa kontynuuje działania w zakresie przebudowy portfela wytwórczego w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Efekty podejmowanych działań są już widoczne, a pozytywny trend związany z redukcją emisji będzie kontynuowany w kolejnych latach.

PGE jako lider zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce w zakresie m.in. energii przyjaznej dla środowiska deklaruje zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez:

  • obniżenie emisyjności wytwarzania poprzez zmianę technologii, rozbudowę portfela OZE oraz umożliwienie klientom Grupy
  • udziału w transformacji – zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych i redukcja emisyjności portfela,
  • rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku.

Obecnie realizowane projekty rozwojowe przyczyniły się już do systematycznego obniżania naszej łącznej średniej emisyjności netto.

Średnia emisyjność CO2 jednostek wytwórczych PGE netto (t/MWh), uwzględniając produkcję ciepła

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Emisyjność CO2 w t/MWh  0,98 0,98 0,96 0,95 0,93 0,88 0,84 0,83

Wraz z implementacją nowej strategii Grupy PGE dekarbonizacja jednostek wytwórczych zostanie zdynamizowana. W efekcie do roku 2030 PGE przyczyni się do uniknięcia emisji CO2 na poziomie 120 milionów ton.

Droga Grupy PGE do neutralności klimatycznej

grafiki PGE-38 (1) grafiki PGE-38 (1)

Osobą pełniącą nadzór nad kwestiami związanymi z ograniczaniem wpływu Grupy PGE na klimat jest Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Stosowane i planowane rozwiązania dostosowane są do specyfiki poszczególnych spółek z Grupy PGE. Każda z nich, prowadząc swoją działalność oraz planując nowe inicjatywy traktuje jako priorytet ograniczanie swojego oddziaływania na środowisko i klimat. W 2021 roku został powołany zespół wewnętrznych ekspertów do wyliczenia śladu węglowego Grupy PGE we wszystkich trzech zakresach. Wyniki zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu niefinansowym za rok 2021.

Aktywa odnawialne

Kluczowym elementem prowadzonej transformacji energetycznej, prowadzącym do zmniejszania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, są aktywa odnawialne.

Długoterminowa aspiracja strategiczna Grupy PGE to zapewnianie klientom PGE całej energii ze źródeł odnawialnych do 2050 roku, co będzie możliwe dzięki realizacji:

  • Programu Offshore
  • Programu PV
  • pozostałych inwestycji w OZE (m.in. w lądowe farmy wiatrowe)

W 2020 roku portfel OZE został powiększony o blisko 140 MW, głównie o aktywa wiatrowe, ale też o cztery, jednomegawatowe instalacje fotowoltaiczne w województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. Łącznie Grupa PGE posiada już ponad 1,1 GW mocy zainstalowanej w OZE, z czego blisko 700 MW pochodzi z farm wiatrowych.

Realizacja projektów OZE przyczyni się do dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy PGE, zwiększenia mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, a tym samym do realizacji polityki klimatycznej UE.

Program PV

W Grupie PGE prowadzony jest program rozwoju instalacji fotowoltaicznych Grupy, którego strategicznym celem jest osiągnięcie do 2030 roku 3 GW mocy z energii słonecznej oraz zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. W roku 2020 PGE Energia Odnawialna uruchomiła cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne: PV Lesko, PV Bliskowice, PV Lutol 1 i PV Lutol 2.

W ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych w Grupie PGE, na terenie Elektrowni Bełchatów trwają przygotowania do realizacji pierwszego etapu budowy farm fotowoltaicznych. Docelowo, do końca 2025 roku, PGE wybuduje na obszarze Bełchatowa instalacje o łącznej mocy ponad 600 MW.

PV Lesko

Źródło: archiwum PGE EO.

PV Bliskowice

Źródło: archiwum PGE EO.

PV Lutol 1 i 2 z drona.

Źródło: archiwum PGE EO.

Program offshore

Grupa PGE realizuje Program Budowy Morskich Farm Wiatrowych (MFW), zwany też programem offshore. Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje 2,5 GW morskich farm w ramach strategicznego partnerstwa z globalnym liderem branży – duńską firmą Ørsted. Budowa farm Baltica 2 i Baltica 3 będzie stanowić początek rozwoju Grupy PGE w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Po 2030 roku ma zostać przekazana do eksploatacji kolejna morska farma – Baltica 1 o mocy 0,9 GW. Biorąc pod uwagę skalę planowanych inwestycji Grupa PGE planuje zbudować zdolności do samodzielnej eksploatacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

Pozostałe inwestycje OZE

W II kwartale 2020 roku zakończono projekt budowy dwóch lądowych farm wiatrowych (Karnice II i Rybice/Starza) o łącznej mocy znamionowej 97 MW. Był to jedyny projekt PGE, który mógł być zrealizowany po wejściu w życie tzw. ustawy odległościowej. Wygrana aukcja OZE zapewniła stabilność przychodów instalacji oraz jej opłacalność ekonomiczną. Wiatraki wchodzące w skład projektu zlokalizowane są w województwie zachodniopomorskim.

Farma wiatrowa Karnice II.

Źródło: archiwum PGE EO.

Farma wiatrowa  Rybice/ Starza.

Źródło: archiwum PGE EO.

PGE nabyła leżącą w województwie łódzkim istniejącą Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej moc 36 MW. Farma Wiatrowa Skoczykłody to nowoczesna inwestycja, wybudowana pod koniec 2015 roku przez należącą do holdingu Wento spółkę Eco Power. Składa się z dwunastu, trzy megawatowych turbin. Wydajność farmy sięga blisko 32 proc., a roczna produkcja wynosi blisko 100 GWh.

Farma Wiatrowa Skoczykłody.

Źródło: archiwum PGE EO.

Projektem wspierającym rozwój odnawianych źródeł energii było uruchomienie pierwszego w Polsce magazynu energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla w Rzepedzi, w województwie podkarpackim. Instalacja zaprojektowana została w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Kontenerowy, stacjonarny magazyn energii powstał w ramach projektu innowacyjnych usług sieciowych.

Magazyn energii w Rzepedzi.

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu

Nowa strategia biznesowa Grupy PGE wyznacza kierunek nisko- i zeroemisyjny również w obszarze ciepłownictwa systemowego.

PGE Energia Ciepła będąc liderem rynku ciepła w Polsce, chce również być liderem transformacji w sektorze ciepłownictwa. Spółka zastępuje źródła węglowe nowymi źródłami niskoemisyjnymi opalanymi paliwem gazowym i olejowym. Budowane są nowe jednostki wytwórcze, które charakteryzują się większą elastycznością pracy i niezawodnością.

Do projektów inwestycyjnych należą w szczególności:

  • budowa nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych – Siechnice, Bydgoszcz, Kielce, Zgierz. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów są kolejne lokalizacje – Gdynia, Gdańsk, Kraków, Rzeszów,
  • budowa nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 130 MW w Oddziale Wybrzeże – w Gdańsku, która składać się będzie z kotłów olejowo-gazowych i elektrodowych, zasilanych energią elektryczną,
  • modernizacja turbiny gazowej w Zielonej Górze – remont kapitalny turbiny gazowej.

Na etapie koncepcyjnym są również projekty inwestycyjne o dalszym horyzoncie czasowym, czyli programy rozwoju istniejących jednostek wytwórczych w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Decyzje o ich realizacji zapadną do 2030 roku. W analizowanych projektach rozwojowych rozważa się zastosowanie technologii hydrogen-ready, umożliwiająca współspalanie wodoru która w dalszej perspektywie daje szansę na znaczącą redukcję emisji CO2 w układach kogeneracyjnych.

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Grupa PGE systematycznie prowadzi działania w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Emisja jednostkowa dwutlenku węgla ulega systematycznej redukcji. Jest to rezultatem przeprowadzonych modernizacji aktywów i inwestycji rozwojowych. Każdego roku na ten cel przeznaczane są wysokie nakłady finansowe. W instalacjach prowadzona jest między innymi optymalizacja procesów spalania oraz wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania, zwiększenie efektywności wykorzystania paliw i surowców oraz ograniczenie energochłonności procesów wytwórczych i potrzeb własnych.

Elektrownia Bełchatów jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych (CO2). Wynika to z tego, że jest to największa w Polsce i na świecie jednostka produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny, co powoduje kumulację emisji w jednym miejscu i osiąganie znaczących wartości bezwzględnych. Na uwagę zasługuje to, że Elektrownia Bełchatów zredukowała wielkość emisji CO2 w 2020 roku o 15% w stosunku do roku 2012. W tym okresie nastąpił spadek emisji CO2 o ok. 5 mln ton.

Realizacja projektów z wykorzystaniem gazu jako paliwa przejściowego, wspiera transformację w drodze do neutralności klimatycznej. Budowa dwóch nowych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra to projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i jednocześnie ważny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Średnia emisyjność CO2 nowych jednostek jest ponad 2 razy niższa niż obecna średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE). Oznacza to, że produkcja energii w nowych blokach będzie skutkować ograniczeniem emisji CO2 z wytwarzania energii w KSE o ok. 2-3 mln ton rocznie.

Modernizacje aktywów wytwórczych a sprawność wytwarzania

W zależności od lokalizacji, programy modernizacyjne obejmują różne zakresy prac dostosowawczych. Oprócz tych, które dotyczą dostosowania do wymagań konkluzji BAT, można wyszczególnić modernizacje, które miały pozytywny wpływ na sprawność wytwarzania, a tym samym na wzrost efektywności energetycznej. W roku 2020 zakończył się projekt modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów, gdzie oprócz dostosowania do wskazanych parametrów emisyjnych, uzyskano poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej – dla każdego z bloków średnio o ok. 2 proc. Źródła emisji CO2 w przypadku kopalń węgla brunatnego Bełchatów i Turów są związane z działalnością operacyjną i dotyczą przede wszystkim transportu oraz emisji niezorganizowanej. Oba oddziały dbają o to, aby prowadzić racjonalną politykę transportową na terenie zakładu oraz w odniesieniu do podróży służbowych i dojazdów pracowników.

Ograniczanie emisji niezorganizowanej oparte jest przede wszystkim na rozbudowanych systemach zamgławiania i zraszania oraz na zamykaniu miejsc pylenia.

Wzrost zdolności przyłączeniowych

Większość inwestycji w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w 2020 roku dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowy stacji transformatorowych. Inwestycje te pozwolą na wzrost zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucyjnej, także dla odnawialnych źródeł energii, jak również poprawę wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalsze ograniczanie strat sieciowych. Efektywność energetyczna urządzeń elektroenergetycznych zwiększana jest poprzez wymianę transformatorów i zakup urządzeń pomiarowych, w tym nowoczesnych liczników energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, przynoszący wymierne efekty ekonomiczno-ekologiczne. W 2020 roku do sieci PGE Dystrybucji przyłączonych zostało 157 tys. mikroinstalacji OZE, a to ponad dwa i pół razy więcej niż w 2019 i ponad 8 razy więcej niż 2018 roku. Moc zainstalowana to prawie 950 MW, co stanowi prawie trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2019, i prawie dziewięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2018.

Wyniki wyszukiwania