Gospodarka wodna

PGE jest świadoma i aktywnie działa na rzecz poszanowania ograniczonych zasobów wody. W swojej działalności korzysta z wody w sposób odpowiedzialny dla całego ekosystemu.

Na potrzeby technologiczne instalacji w ramach Grupy PGE wykorzystywana jest przede wszystkim woda z ujęć wód powierzchniowych, która poddawana jest procesom oczyszczania. W celu ograniczenia ilości zużycia wody surowej stosowane są w większości obiegi zamknięte, a wykorzystaną wodę technologiczną oraz ścieki wprowadza się do innych procesów. Ścieki powstałe w wyniku działalności produkcyjnej poddawane są procesowi oczyszczania, w tym oczyszczaniu wielostopniowemu, a następnie odprowadzane są do wód powierzchniowych lub przekazywane do przedsiębiorstw komunalnych.

Gospodarka wodna w elektrowniach

W zależności od uwarunkowań środowiskowych oddziały posiadają odpowiednie technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zapewniające spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych. Dostosowanie do wymagań konkluzji BAT w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to również ograniczanie emisji do wody z instalacji oczyszczania spalin, powstających w procesie produkcji energii elektrycznej. W tym zakresie przeprowadzane są modernizacje, i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

W październiku 2020 roku spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę na rozbudowę przemysłowej oczyszczalni ścieków w Elektrowni Turów. Inwestycja o wartości ponad 120 mln zł netto zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od momentu zawarcia umowy. Planowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych oparta będzie o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe – mikrofiltrację i odwróconą osmozę.

Sprawność odwróconej osmozy wynosi ok. 96-98 proc., co oznacza, że ponad 96 proc. wszystkich zanieczyszczeń zostanie w tym procesie zatrzymanych. Będzie to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie tego rodzaju technik w obszarze oczyszczania ścieków. W wyniku realizacji tego projektu Elektrownia Turów będzie pierwszą elektrownią, w której oczyszczone ścieki będą mogły być zawracane do układów technologicznych. W konsekwencji będzie to elektrownia bezściekowa. Nowa oczyszczalnia będzie największą oczyszczalnią w polskiej energetyce, wykorzystującą technologie membranowe o łącznej przepustowości ponad 14 tys. m3 na dobę. Realizacja tej inwestycji korzystnie wpłynie na graniczną rzekę – Nysę Łużycką.

Gospodarka wodna w kopalniach

Eksploatacja złóż węgla brunatnego metodą odkrywkową, realizowana w kopalniach węgla brunatnego Bełchatów i Turów, wymaga uprzedniego odwodnienia górotworu, co ma istotny wpływ na warunki hydrogeologiczne i skutkuje zmianami stosunków hydrodynamicznych. Gospodarka wodna kopalń węgla brunatnego związana jest zarówno z odwodnieniem wgłębnym, jak i powierzchniowym odkrywek. Wody z wyrobisk odprowadzane są do osadników terenowych, których zadaniem jest końcowe oczyszczenie wód na drodze naturalnej sedymentacji zawiesin wspomaganej filtrem roślinnym lub do dedykowanych oczyszczalni. Każda z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego, należących do PGE prowadzi planową działalność w zakresie ochrony wód. Obiekty odwodnienia służące zapewnieniu czystości wód są rozbudowywane i modernizowane.

Wody z odwodnienia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów są ujmowane w wyrobiskach i odprowadzane poprzez rowy wód do osadników. Koncepcja osadników oparta jest na technologii naturalnej sedymentacji zawiesin wspomaganej filtrem roślinnym. Wody z odwodnienia wgłębnego, odprowadzane są systemem rowów i kanałów w wielkościach i parametrach fizykochemicznych, nieprzekraczających ustaleń ustawowych zawartych w obowiązującej decyzji wodnoprawnej. Wody odprowadzane do cieków powierzchniowych zachowują minimum II klasę czystości. W ramach ochrony czystości wody w istniejących ciekach naturalnych regionu, w Kopalni Bełchatów funkcjonują oczyszczalnie ścieków typu mechaniczno-biologicznego. Dla ochrony wód istotna jest eksploatacja następujących obiektów:

  • osadniki do sedymentacji osadów dla wód z odwodnienia powierzchniowego,
  • bariera ochronna wysadu solnego „Dębina” dla utrzymania jednakowego poziomu wód w górotworze otaczającym wysad.

W 2020 roku Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów odprowadził do cieków zewnętrznych wody kopalniane z odwodnienia powierzchniowego wyrobiska, wody studzienne oraz ścieki bytowe. Jakość wód studziennych pozwala na ich bezpośrednie odprowadzenie do cieków zewnętrznych. Natomiast wody kopalniane i ścieki bytowe oczyszczane były w pięciu zakładowych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie wód kopalnianych oddziału wyposażone są w system Actiflo. Jest to wysokoefektywny proces redukcji zawiesiny. Ilość odprowadzanych wód kopalnianych uzależniona jest od ilości opadów. W 2020 roku kształtowała się ona na poziomie około 10 mln m3. Parametry w zakresie ilości i jakość odprowadzanych ścieków regulują wymogi posiadanych przez oddział ważnych pozwoleń wodnoprawnych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring jakościowy i ilościowy odprowadzanych wód i ścieków.

Woda w produkcji i dostawie ciepła

W PGE Energia Ciepła do produkcji wody technologicznej wykorzystywane są zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne. W kilku zakładach wykorzystywana jest również woda z miejskich sieci wodociągowych. W zależności od wielkości zakładu, źródła i składu wody surowej stosuje się różne techniki przygotowania wody, takie jak: dekarbonizacja wapnem, filtracja, wymiana jonowa, ultrafiltracja, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja. W każdym przypadku kompletny ciąg przygotowania wody składa się z kombinacji kilku z wymienionych powyżej technik.

Elektrociepłownia w Krakowie.

Źródło archiwum PGE EC.

Na każdym etapie przygotowania wody szczególną wagę kładzie się na jej racjonalne wykorzystanie. Bardzo wiele strumieni ścieków powstających w trakcie przygotowania wody zawracanych jest do procesu. Przykładem takiego działania jest:

  • zawracanie tzw. ścieków gorących jako źródła do procesu przygotowania wody,
  • częste wykorzystywanie wód opadowych lub drenażowych do produkcji wody,
  • zawracanie do procesu odsiarczania oczyszczonych ścieków z procesu odsiarczania, o ile pozwala na to ich skład wprost zależny od jakości spalanego węgla,
  • wykorzystywanie części ścieków socjalno-bytowych, po ich oczyszczeniu, jako źródła wody do uzupełniania zamkniętego
  • układu chłodzenia (EC Kraków). Trwają prace nad wykorzystaniem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni miejskiej jako źródła wody procesowej,
  • wykorzystywanie ścieków jako źródła wody do układów wody gospodarczej lub do uzupełniania układów odpopielania
    i odżużlania.

Schemat cyklu obiegu wody w procesach produkcji energii elektrycznej i ciepła w Grupie PGE

grafiki PGE-42 grafiki PGE-42

W spółkach Grupy PGE, które nie prowadzą procesów produkcyjnych, woda zużywana jest tylko do bieżących potrzeb administracyjnych.

Wyniki wyszukiwania